Wspieramy najlepszych

Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach od 12 do 30 września br. nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:
– w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80; – w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2015 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto) – świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie wlicza się do dochodu

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: Edukacja/Wspieramy najlepszych oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, pokój 615; 45-082 Opole

Do wniosku dołącza się:
– załącznik nr 1 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
– załącznik nr 2 – oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania danych dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie;
– w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: kopię orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
– Zaświadczenie lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, potwierdzające wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową lub egzaminu gimnazjalnego;
– Zaświadczenie organizatora/ dyplom lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, potwierdzający zdobycie tytułu laureata w roku szkolnym 2015/2016 – zgodnie z §6 ust. 2 pkt. 1) oraz 2) Regulaminu – dotyczący konkursów/ olimpiad/ turniejów wymienionych w pkt. 24 wniosku

Do wniosku nie załącza się innych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodów. Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.
Wnioski należy złożyć do 30 września do godziny 14.00 w:

Departamencie Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, pokój 615
45-082 Opole

Nasze serwisy