Europejski Budżet Obywatelski

 

Europejski Budżet Obywatelski

 

 

DLA MIESZKAŃCÓW

Europejski Budżet Obywatelski (EBO) to zupełnie nowa inicjatywa Samorządu Województwa Opolskiego. Realizacja EBO ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego mieszkańców Opolszczyzny. Wiemy, że kształcenie ustawiczne, czyli stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, pełni kluczową rolę na współczesnym rynku pracy. Wiemy też, że zdobywanie nowych kwalifikacji czy umiejętności znacznie zwiększa wartość zawodową pracownika.

W związku z tym zaplanowane przez nas działania realizowane w ramach EBO pozwolą na poszerzenie oferty dostępnych kursów i szkoleń zawodowych. Będą mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani dorośli mieszkańcy regionu. Wyjątkowy jest również brak ograniczeń w zakresie typów i charakteru kompetencji i kwalifikacji, które mogą zostać uzyskane przez uczestników projektu.

Wsparcie różnorodnych form kształcenia ustawicznego w ramach EBO stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców oraz wymagania nowoczesnego rynku pracy. Chcemy, aby wszyscy dorośli mieszkańcy województwa opolskiego zainteresowani podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji, mogli skorzystać z wyjątkowej szansy, jaką daje Europejski Budżet Obywatelski. EBO jest projektem  nowatorskim w skali całej Unii Europejskiej i pozwala na realizację idei uczenia się przez całe życie w formule, która jest nowoczesna i dopasowana do potrzeb społeczności regionu. Co więcej, kursy i szkolenia prowadzić będą działające lokalnie organizacje pozarządowe. Dlaczego? Ponieważ są one blisko mieszkańców, mają świadomość istniejących potrzeb, a także posiadają doświadczenie, które gwarantuje wysoki poziom realizacji zadań.

 

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Opracowując koncepcję Europejskiego Budżetu Obywatelskiego wyszliśmy z założenia, że wiodąca rola w jego realizacji powinna przypaść organizacjom pozarządowym (NGO). Z przeprowadzonej diagnozy wiemy, że prowadzone przez organizacje kursy i szkolenia są bardzo zróżnicowane i dotyczą większości sektorów życia społecznego (m.in. sport, kultura, pomoc społeczna, ekologia, opieka zdrowotna). To NGO posiadają największą wiedzę w zakresie oczekiwań mieszkańców oraz wymagań regionalnego rynku pracy.

Wnioski płynące z analizy dotychczasowej aktywności trzeciego sektora wskazują na znaczne i zróżnicowane doświadczenie organizacji w zakresie szkoleń. Chcemy z tego skorzystać, ponieważ NGO są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich potrzeby. Dlatego postanowiliśmy powierzyć bezpośrednią realizację działań w ramach EBO organizacjom pozarządowym. Chcemy też skorzystać z prostej i sprawdzonej procedury, dlatego realizacja działań w EBO przyjmie znaną organizacjom pozarządowym formę realizacji zadań publicznych wyłanianych w ramach otwartych konkursów ofert. Nowością jest to, że przyjęta formuła wyboru zadań gwarantuje dorosłym mieszkańcom regionu możliwość głosowania na wybrane projekty.

W EBO to właśnie organizacje pozarządowe będą odgrywać decydującą rolę we wskazywaniu kluczowych kwalifikacji i kompetencji oraz w tworzeniu oferty szkoleń, z których korzystać będą mogli mieszkańcy województwa. W EBO zaangażowanie trzeciego sektora pełnić będzie kluczową rolę.

 

O PROJEKCIE

„Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” to projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego finansowany z funduszy europejskich. Jego celem jest inwestowanie w kształcenie ustawiczne oraz szkolenia i kursy zwiększające kwalifikacje zawodowe mieszkańców regionu.

W projekcie EBO  zależy nam na zaangażowaniu organizacji pozarządowych województwa opolskiego w realizację zadań publicznych mających na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny. Grupę docelową szkoleń stanowić będą pełnoletnie osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w województwie opolskim. Projekt zakłada realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Nowością jest ważny element partycypacji społecznej poprzez udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu na wybrane projekty. Głosowanie stanowić będzie ważny element oceny merytorycznej.

NGO przystępując do otwartych konkursów ofert przedstawią zadania publiczne, w których określony zostanie zakres i charakter form kształcenia wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji, planowane rezultaty oraz grupa docelowa. Spośród wszystkich zadań w ramach otwartych konkursów wybrane zostaną te, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców. Następnie wybrane oferty będą realizowane na podstawie umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi.

 

Europejski Budżet Obywatelski

AKTUALNOŚCI:

Zapisujcie się do bazy organizacji pozarządowych w regionie!

Rusza Europejski Budżet Obywatelski

Nasze serwisy