Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje się na podstawie art. 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2096 z późn. zm).

Rada działa przy Marszałku Województwa Radę, jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 14 kwietnia 2003 r. Nr 62, poz. 560) Radę powołuje się na 4-letnią kadencję.

Kandydatów na członków Rady zgłasza się zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Marszałek Województwa, w drodze zarządzenia, powołuje członków Rady, spośród kandydatów, którzy zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Skład Rady kadencji 2016-2020:

  1. Grzegorz Biliński – prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej – Przewodniczący Rady
  2. Małgorzata Kołek – Caritas Oddział Nysa – Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Kornelia Pośpiech- Góreczny – przedstawiciel Powiatu K-Koźle. Kierownik Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zespołu Pomocy Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
    K-Koźlu – Sekretarz Rady.
  4. Wacław Krawczuk – przedstawiciel Wojewody Opolskiego, Kierownik Oddziału ds. Pracy w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
  5. Małgorzata Kwiring-Pondel przedstawiciel Gminy Kluczbork, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół  Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku.
  6. Danuta Galiniewska – Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu.
  7. Jolanta Sztorc – Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu.

Nasze serwisy