Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje się na podstawie art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44). Rada działa przy Marszałku Województwa jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 1. Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. Ocena realizacji programów,
 3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa
  pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wojewódzka  Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Członków Rady powołuje Marszałek Województwa. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zarządzeniem Nr 31/2024 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia  2024 r. została powołana Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  na kadencję 2024-2028
w następującym składzie:

 1. Michael Jonek – Wiceprezes Integracyjnego Klubu Sportowego Feniks Opole – Sekretarz Rady,
 2. Małgorzata Kwiring-Pondel – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku,
 3. Sabina Lasman – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach – Wiceprzewodnicząca Rady – Wiceprzewodnicząca Rady,
 4. Włodzimierz Ożga – Wiceprezes Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski,
 5. Ewa Pawlinów – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim -przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Przewodnicząca Rady,
 6. Leonarda Płoszaj – Wicestarosta Opolski,
 7. Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa.

W sprawach organizacyjnych dot. funkcjonowania Rady informacji udziela Aldona Stahlberger – Starszy Inspektor w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej, tel.: 77 444 55 19, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl .

Nasze serwisy