Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

Witajcie w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Opolskiego!

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

Informacja dot. składu młodzieżowego sejmiku województwa opolskiego 2024 2027

Załacznik nr 1 do informacji skład młodzieżowego sejmiku województwa opolskiego

Załacznik nr 2 do informacji lista rezerwowa

 

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego – niezbędne dokumenty:

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy kandydata https://forms.gle/FJVMdyEQCz6LdHHy5

[Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata]

[Załącznik nr 1 do formularza – lista poparcia]

[Załącznik nr 2 do formularza – oświadczenie kandydata]

Instrukcja zgłoszenia kandydata

Pamiętaj, że po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu wszystkie podpisane dokumenty, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania elektronicznego zgłoszenia Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, osobiście lub pocztą na adres:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 17,

45-082 Opole

(Budynek Instytutu Śląskiego, II piętro, pokój 209).

Na kopercie umieść dopisek: „Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego”.

 

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, CZYLI KTO?

To miejsce, gdzie młodzież może swobodnie wyrażać swoje opinie i wspólnie podejmować decyzje, które wpływają na nasz region. Tutaj łączymy młodych ludzi z całego regionu, aby razem aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym, mogli rozwijać swoją świadomość obywatelską i umiejętności społeczne.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego – to głos młodzieży z województwa opolskiego!

NASZA MISJA

Czuć się integralną częścią Opolszczyzny! Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom możliwości wpływania na życie naszego regionu. Chcemy, abyście wiedzieli, że Wasze głosy, pomysły i pasje mają znaczenie! Nasz Młodzieżowy Sejmik to miejsce, gdzie możemy wspólnie kształtować nasz region! To przestrzeń dla młodych, która inspiruje i napędza działanie, aby nasza Opolszczyzna była jeszcze lepszym miejscem do życia!

KILKA WAŻNYCH TERMINÓW CZYLI KALENDARIUM POWSTANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • 30 stycznia 2024 – Sejmik Województwa Opolskiego wyraża zgodę na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz uchwala jego Statut – https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2024/383/
 • 26 lutego 2024 – Zarząd Województwa Opolskiego powołuje Zespół ds. Wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku
 • 11 marca 2024 – Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego w kadencji 2024-2027
 • 13 – 28 marca 2024 r. – nabór zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku
 • 2 – 17 kwietnia 2024 r. – ocena zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku
 • Do 22 kwietnia 2024 r. – przyjęcie składu Młodzieżowego Sejmiku
 • Do 30 kwietnia 2024 r. – I. sesja Młodzieżowego Sejmiku w kadencji 2024-2027

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Młodzieżowy Sejmik składa się z 24 Młodzieżowych Radnych, po dwóch z każdego powiatu. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 3 lata. Radni muszą mieć ukończone co najmniej 15 lat ale nie mogą przekroczyć 22 roku życia w dniu zakończenia naboru.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MANDAT RADNEGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU?

O mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
 • najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń ma ukończone 15 lat i nie ukończyła 22 roku życia;
 • złoży formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy 20 osób w wieku od 15 do 22 lat. Alternatywnie, może przedstawić rekomendację Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu, działającej w miejscu zamieszkania kandydata, bądź też samorządu szkoły, samorządu uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży;

[Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata]

[Załącznik nr 1 do formularza – lista poparcia]

 • wyraża zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku, a w przypadku kandydata niepełnoletniego, wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

[Załącznik nr 2 do formularza – oświadczenie kandydata]

 • aktywnie działa na rzecz środowiska młodzieżowego w województwie

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

ZESPÓŁ DS. WYBORU RADNYCH MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

Wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku dokonuje ośmioosobowy Zespół ds. Wyboru Radnych Młodzieżowego sejmiku Województwa Opolskiego powołany przez Zarząd w formie uchwały.

W skład Zespołu wchodzą: 

 • trzej przedstawiciele Marszałka;
 • dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży;
 • trzej przedstawiciele młodzieży

Zespół określa harmonogram wyborów, wzór formularza zgłoszeniowego kandydata oraz kartę oceny merytorycznej.

[Harmonogram wyborów]

WYBORY

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku ogłasza Zarząd Województwa Opolskiego.

Ogłoszenie wyborów podaje się do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego, a także przesyła się do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych działających na terenie Województwa.

Termin przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowego Sejmiku został ustalony na 13 – 28 marca 2024 .r.

Nabór zgłoszeń kandydatów odbywa się wyłącznie na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym:

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy kandydata – https://forms.gle/FJVMdyEQCz6LdHHy5

Po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu wszystkie podpisane dokumenty, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania elektronicznego zgłoszenia.

Śledź także nasze social media, aby być na bieżąco z informacjami o wyborach!

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

OCENA FORMALNA KANDYDATA

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

 • kandydat zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
 • kandydat najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń ma ukończone 15 lat i nie ukończył 22 roku życia;
 • kandydat złożył formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy 20 osób w wieku od 15 do 22 lat. Alternatywnie, może przedstawić rekomendację Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy, Powiatu działającej w miejscu zamieszkania kandydata lub samorządu szkoły, samorządu uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży;
 • kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku, a w przypadku kandydata niepełnoletniego, zgodę złożył rodzic lub opiekun prawny.

OCENA MERYTORYCZNA

Podczas oceny merytorycznej bierze się pod uwagę kryteria:

 • doświadczenie kandydata,
 • dotychczas podjęte inicjatywy,
 • planowane inicjatywy w obszarze działań Młodzieżowego Sejmiku.

Ocena dokonywana jest w skali 0 – 5 pkt dla każdego kryterium.

WYBÓR RADNYCH DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

Do składu Młodzieżowego Sejmiku Zespół dokonujący oceny kandydatów wybiera 24 Radnych, z zachowaniem podziału na okręgi.

[Podział na okręgi]

Aby zostać wybranym do Młodzieżowego Sejmiku, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • Uzyskanie pozytywnej oceny formalnej,
 • Zdobycie największej liczby punktów w zakresie oceny merytorycznej.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń, które wpłynęły drogą elektroniczną.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

 

LISTA REZERWOWA I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Z kandydatów, którzy nie weszli w skład Młodzieżowego Sejmiku tworzy się listę rezerwową, obejmującą osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów. W przypadku, gdy wybrany do składu Młodzieżowego Sejmiku kandydat nie przyjmie mandatu lub w trakcie kadencji mandat wygasa, w jego miejsce wstępuje kolejny kandydat z listy rezerwowej.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

 • Zgłoszenie kandydata na Radnego następuje wyłącznie na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym;
 • Formularz w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez formularz elektroniczny do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowego Województwa Opolskiego.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ul. Piastowska 17,45-082 Opole

Tel. 77 44 67 847

Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego

ZANIM ZGŁOSISZ KANDYDATURĘ, KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI

[Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego]

[Formularz zgłoszeniowy kandydata do MSWO]

[Załącznik nr 1 do formularza – lista poparcia]

[Załącznik nr 2 do formularza – oświadczenie kandydata]

[Formularz elektroniczny kandydata do MSWO] – https://forms.gle/FJVMdyEQCz6LdHHy5

Instrukcja zgłoszenia kandydata

Nasze serwisy