Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działa na podstawie art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) przy Marszałku Województwa Opolskiego.

Członkami Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej są osoby, powołane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa Opolskiego. Są to specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z województwa opolskiego, posiadający doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:

– przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,

– nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,

– prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,

– opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych Województwa Opolskiego w kadencji 2023 – 2028 wchodzą:

  1. Iwona Rejnhardt – Przewodnicząca Komisji
  2. Violetta Marcinek
  3. Ewa Pawlinów
  4. Katarzyna Wołowska
  5. Stanisław Marek

Obsługę administracyjno–techniczną zapewniają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Aldona Stahlberger  tel. 77 444 55 19 e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl

Sylwia Mazur tel. 77 444 55 17, e-mail: sylwia.mazur@opolskie.pl

 

Instrukcja w sp. sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie od pracodawcy

Załącznik nr 9 – Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Nasze serwisy