Opolskie dla młodzieży

Opolskie dla młodzieży

IDEA PROJEKTU

Rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży, w którym zwraca się szczególną uwagę na rolę młodzieży w aktywnym budowaniu lepszej przyszłości. Młodzi ludzie są ważnymi inicjatorami zmian społecznych, kulturowych czy ekologicznych i to właśnie dla nich, a przede wszystkim z ich udziałem, chcemy organizować różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia.

Wpisując się w przesłanie, jakie niesie ze sobą Europejski Rok Młodzieży, Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Opolskie dla młodzieży”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w województwie opolskim.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniono cztery organizacje pozarządowe, które wspólnie z młodzieżą będą realizowały do 30 listopada 2022 r. inicjatywy w następujących obszarach:

 

Opolskie dla młodzieży

 

Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska realizator Chorągiew Opolska ZHP, tel. 666 202 555 lub 77 409 89 69, adres e-mail: biuro@opolska.zhp.pl;

 

Opolskie dla młodzieży

 

Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich – realizator Stowarzyszenie OSP powiatu KLB, tel. 539 615 317 lub 695 748 288, adres e-mail: osppowiatuklb@gmail.com;

 

Opolskie dla młodzieży

 

Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych – realizator Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, tel. 509 510 890 lub 77 45 43 867, adres e-mail: wzlzsopole@op.pl;

 

Opolskie dla młodzieży

 

Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw kulturalnych – realizator: Stowarzyszenie Opolskie Lamy, tel. 607 232 476, adres e-mail: opolskielamy@gmail.com

 

Wymienione organizacje pozarządowe otrzymały środki finansowe na realizację zadań, w zakresie których będą finansować oddolne inicjatywy młodzieżowe, każdą w kwocie do 4 000 zł. To właśnie z tymi organizacjami, grupy młodzieżowe jako wnioskodawcy inicjatyw, nawiązują kontakt i realizują swoje pomysły, korzystając z ich wsparcia i doświadczenia.

Projekt „Opolskie dla młodzieży” to pierwsze w regionie tego typu przedsięwzięcie, dedykowane młodzieży z województwa opolskiego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • Zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw oddolnych
 • Wzrost zaangażowania młodzieży w życie regionu
 • Rozwój aktywności społeczności lokalnych
 • Wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych.

LICZBA INICJATYW ORAZ WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna suma młodzieżowych inicjatyw w regionie wyniesie minimum 120 w łącznej kwocie 600 000 zł.  W każdej kategorii maksymalna liczba inicjatyw to 30 w łącznej kwocie 150 000 zł.

Opolskie dla młodzieży

ORGANIZACJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Do zadań organizacji realizujących projekt należy;

 • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na portalach społecznościowych facebook, instagram oraz tik tok;
 • prowadzenie ciągłego naboru inicjatyw ( co najmniej 2 inicjatywy w każdym regionie);
 • wsparcie, edukacja, monitoring oraz zakup wymaganych rzeczy;
 • ocenianie zgłoszeń;
 • podsumowanie i rozliczenie projektu.

MŁODZIEŻOWA GRUPA INICJATYWNA

Grupa ta powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 16-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jeden osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

Opolskie dla młodzieży

Skorzystaj z elektronicznego formularza zgłoszenia inicjatywy:

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

Po złożeniu wniosku należy zebrać poparcie dla swojej inicjatywy minimum 10 osób, korzystając z przygotowanego formularza .

[Wzór Wniosku o realizację inicjatywy]

Lista poparcia inicjatywy – Chorągiew Opolska ZHP – ochrona środowiska

Lista poparcia inicjatywy – Stowarzyszenie Opolskie Lamy – kultura

Lista poparcia inicjatywy – Stowarzyszenie OSP Powiatu KLB – obszary wiejskie

Lista poparcia inicjatywy – Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – sport

W czasie realizacji zadania należy promować, informować oraz angażować jak największą liczbę osób do działania. Pamiętajcie by korzystać z mediów społecznościowych, takich jak facebook, instagram oraz tik tok.

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

Inicjatywy realizowane w projekcie to m.in. wydarzenia, konkursy, zawody, warsztaty, wernisaże, zajęcia, szkolenia – ogranicza je jedynie wyobraźnia.

Opolskie dla młodzieży

OCENA FORMALNA

Podczas oceny formalnej sprawdzona jest poprawność wniosku.
Elementy oceny formalnej  to:

 • liczba osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej;
 • wiek członków grupy;
 • zamieszkanie na terenie woj. opolskiego;
 • członkostwo tylko w jednej grupie;
 • realizacja inicjatywy na terenie woj. opolskiego;
 • termin realizacji;
 • finansowanie nie więcej niż jednej inicjatywy w wybranym obszarze tematycznym.

[Wzór karty oceny formalnej inicjatywy]

OCENA MERYTORYCZNA

Podczas oceny merytorycznej sprawdza się atrakcyjność oraz racjonalność wniosku.
Elementy oceny merytorycznej to:

 • Zasadność realizacji inicjatywy
 • Trafność zaplanowanych działań
 • Racjonalność kosztorysu
 • Działania informacyjno-promocyjne

[Wzór karty oceny merytorycznej inicjatywy]

O czym warto pamiętać planując kosztorys?

Opolskie dla młodzieży

WYBÓR INICJATYW DO REALIZACJI

Aby zgłoszona inicjatywa mogła uzyskać finansowanie, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • Pozytywna ocena formalna;
 • Uzyskanie min. 20 pkt z oceny merytorycznej.

Inicjatywy mogą być realizowane do wyczerpania puli środków finansowych. Ważnym elementem jest także konieczność zapewnienia przez organizację realizującą projekt wsparcia co najmniej dwóch inicjatyw w każdym powiecie.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Opolskie dla młodzieży

Opolskie dla młodzieży

Zachęcamy do przeczytania regulaminu: [Regulamin]

 

Nasze serwisy