Opolskie dla młodzieży

„OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY – EUROPA TO MY”

Opolskie dla młodzieży

IDEA PROJEKTU

„OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY” to projekt stworzony w 2022 roku, kiedy to obchodziliśmy Europejski Rok Młodzieży.  Komisja Europejska zwróciła wówczas szczególną uwagę na rolę młodzieży
w aktywnym budowaniu lepszej przyszłości. Młodzi ludzie są ważnymi inicjatorami zmian społecznych, kulturowych czy ekologicznych i to właśnie dla nich, a przede wszystkim z ich udziałem udało się nam zrealizować dwie minione edycje projektu pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY”.

Tegoroczna edycja projektu nosi nazwę „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY – EUROPA TO MY”, a jego celem jest zaangażowanie środowisk młodzieżowych w działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zaangażowanie młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego
w regionie, poprzez umożliwienie im realizacji ich autorskich inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • Zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw oddolnych
 • Wzrost zaangażowania młodzieży w życie regionu
 • Rozwój aktywności społeczności lokalnych
 • Wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych.

LICZBA INICJATYW ORAZ WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu wynosi 750 000 zł. Zgodnie z założeniami projektu, w tegorocznej edycji zostanie zrealizowanych minimum 150 młodzieżowych inicjatyw w regionie. Organizacje pozarządowe, które przystąpiły do projektu, otrzymały dotację na realizację zadania publicznego, w zakresie którym będą finansować oddolne inicjatywy młodzieżowe, każdą w kwocie do 4 000 zł.

Opolskie dla młodzieży

 

ORGANIZACJE REALIZUJĄCE PROJEKT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyłoniono pięć organizacji pozarządowych, które wspólnie z młodzieżą, będą realizowały różnorodne inicjatywy w ramach projektu. Są to:

To właśnie z tymi organizacjami, grupy młodzieżowe jako wnioskodawcy inicjatyw, nawiązują kontakt i realizują swoje pomysły, korzystając z ich wsparcia i doświadczenia.

Realizacja inicjatyw potrwa do 16 grudnia 2024 r.

Do zadań organizacji realizujących projekt należy:

 • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz TikTok;
 • prowadzenie ciągłego naboru inicjatyw (co najmniej 2 inicjatywy w każdym powiecie);
 • ocenianie zgłoszonych inicjatyw;
 • wsparcie, edukacja, monitoring oraz zakup wymaganych rzeczy;
 • podsumowanie i rozliczenie projektu.

MŁODZIEŻOWA GRUPA INICJATYWNA

Grupa ta powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 15-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

Opolskie dla młodzieży

Przed zgłoszeniem inicjatywy warto zapoznać się z wzorem wniosku o realizację inicjatywy:

[Wzór Wniosku o realizację inicjatywy]

Aby prawidłowo złożyć wniosek, należy zebrać dla swojej inicjatywy poparcie minimum 10 osób, korzystając z przygotowanego formularza listy poparcia:

[Lista poparcia inicjatywy]

Jeśli będziesz już gotowy do zgłoszenia swojej inicjatywy, przygotuj wniosek na formularzu elektronicznym dostępnym wkrótce pod linkiem:

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

Pamiętaj aby dołączyć do niego skan listy poparcia.

W czasie realizacji zadania należy promować, informować oraz angażować jak największą liczbę osób do działania. Do woli korzystajcie przy tym z mediów społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram oraz TikTok. Nie zapomnijcie dodać #Opolskiedlamlodziezy

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

Inicjatywą zgłoszoną do realizacji w ramach Projektu, może być każde działanie, które bez względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, przyczyni się do osiągnięcia celów projektu, w szczególności z uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Inicjatywami mogą być:

 • warsztaty i szkolenia,
 • gry, zawody i turnieje,
 • spotkania, zajęcia, prelekcje,
 • festiwale i kina plenerowe,
 • konkursy,
 • wycieczki i wędrówki,
 • murale oraz wystawy

… i wiele, wiele innych!

OCENA FORMALNA

Podczas oceny formalnej sprawdzona jest poprawność wniosku.

Elementy oceny formalnej  to:

 • liczba osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej;
 • wiek członków grupy;
 • zamieszkanie na terenie woj. opolskiego;
 • członkostwo tylko w jednej grupie;
 • realizacja inicjatywy na terenie woj. opolskiego;
 • termin realizacji;
 • brak wcześniejszego finansowania.

[Wzór karty oceny formalnej inicjatywy]

OCENA MERYTORYCZNA

Podczas oceny merytorycznej sprawdza się atrakcyjność oraz racjonalność wniosku.

Elementy oceny merytorycznej to:

 • Zasadność realizacji inicjatywy
 • Trafność zaplanowanych działań
 • Racjonalność kosztorysu
 • Działania informacyjno-promocyjne

[Wzór karty oceny merytorycznej inicjatywy]

O czym warto pamiętać planując kosztorys?

Opolskie dla młodzieży

WYBÓR INICJATYW DO REALIZACJI

Aby zgłoszona inicjatywa mogła uzyskać finansowanie, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • Pozytywna ocena formalna;
 • Uzyskanie min. 20 pkt z oceny merytorycznej.

Inicjatywy mogą być realizowane do wyczerpania puli środków finansowych. Ważnym elementem jest także konieczność zapewnienia przez organizację realizującą projekt wsparcia co najmniej dwóch inicjatyw w każdym powiecie.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Opolskie dla młodzieży

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Opolskie dla młodzieży

 

Zachęcamy do przeczytania Regulaminu projektu „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY – EUROPA TO MY”

[Regulamin]

 

Nasze serwisy