Patronaty Marszałka

Zasady udzielania patronatów Marszałka Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30 kwietnia 2007 r. określił zasady i procedury obejmowania przedsięwzięć patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Zasady określają, iż:

  1. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia o randze międzynarodowej, ponadregionalnej, regionalnej oraz wydarzenia o dużym znaczeniu dla rozwoju i promocji regionu. Przedsięwzięcia obejmowane będą wyłącznie patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Decyzja uzależniona jest od uznania i oceny dokonanej przez Marszałka Województwa Opolskiego lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. O patronat ubiegać się mogą w szczególności organizatorzy imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym lub promocyjnym, festynów, konkursów, konferencji i innych.
  3. Wniosek o objecie patronatem Marszałka Województwa Opolskiego powinien być złożony ze stosownym wyprzedzeniem terminu planowanego przedsięwzięcia.
  4. Wniosek o objecie patronatem Marszałka Województwa Opolskiego kierowany jest za pośrednictwem departamentu merytorycznego do Gabinetu Marszałka, celem jego zarejestrowania w centralnym rejestrze patronatów. Wniosek o objęcie patronatem wymaga zaopiniowania przez merytoryczny departament, co do jego zasadności.
  5. Przyznanie lub odmowa patronatu jest wydawana w formie pisemnej. Projekt pisma opracowuje departament merytoryczny. Stanowisko w sprawie patronatu nie wymaga uzasadnienia.
  6. W ramach przyznanego patronatu mogą być ufundowane nagrody rzeczowe. Na zakup nagród przeznacza się środki finansowe, będące w dyspozycji merytorycznego departamentu.
  7. W indywidualnych przypadkach, w zależności od oceny i uznania, Samorząd Województwa Opolskiego może być współorganizatorem danego przedsięwzięcia Jako współorganizator Samorząd Województwa może to przedsięwzięcie dofinansować. Decyzję w przedmiotowej sprawie, po uprzednim uzyskaniu opinii merytorycznego departamentu oraz zapewnienia o zabezpieczeniu środków finansowych podejmuje na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego Zarząd Województwa Opolskiego. Należy jednak pamiętać, iż dofinansowanie przedsięwzięć, których organizatorem jest organizacja pozarządowa, w tym będąca organizacją pożytku publicznego może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Informacje na temat patronatów – Gabinet Marszałka, tel 77 54 16 956

Nasze serwisy