Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r.

Na podstawie art. 41  ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku.

Prezentowana aktualizacja poszerza listę inteligentnych specjalizacji o obszar zidentyfikowany jako „Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska”.

Zaproszenie adresowane jest do mieszkańców województwa opolskiego, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu edukacji oraz innych instytucji i organizacji, których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań wspierających przedsiębiorczość oraz działalność badawczo-rozwojowo-innowacyjną w regionie.

Proces konsultacji społecznych ma na celu zaangażowanie możliwie jak największej liczby środowisk i mieszkańców regionu w zapoznanie się z konsultowanym dokumentem i zaopiniowanie treści w nim zawartych. Uwagi i sugestie zgłaszane w trakcie konsultacji są odzwierciedleniem opinii społeczności regionalnej na temat projektu RSIWO i stanowić będą istotny wkład w proces jego aktualizacji.

 Z projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku można się zapoznać w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, pok. 3.12, przy
ul. Krakowskiej 38, w godz. 7.30-15.30.

Propozycje zmian należy zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego:

  1. a) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl lub rsi@ocrg.opolskie.pl
  2. b) pisemnej na adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, z dopiskiem „Konsultacje społeczne RSIWO”.

Termin konsultacji: od 15 marca do 30 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego. Zasięg terytorialny konsultacji: województwo opolskie.

Nasze serwisy