Marszałkowski Budżet Obywatelski – lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego:

Lista zadań dopuszczonych do głosowania 2022

Lista zadań dopuszczonych do głosowania 2022- plik dostępny

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania 2022

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania 2022 – plik dostępny

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Odwołanie w formie pisemnej można składać w terminie do 27 stycznia br. do godz. 15.30 w formie:

  • osobiście w siedzibie Urzędu (punkt kancelaryjny Urzędu – ul. Piastowska 14-Ostrówek)  lub
  • korespondencyjnie (na adres Urzędu: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – decyduje data wpływu do Urzędu) lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy