Europejski Budżet Obywatelski

Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” to unijny projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego. Jego celem jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Projekt wart jest około 10 milionów złotych.

Europejski Budżet Obywatelski

 

Europejski Budżet Obywatelski (dalej: EBO) ma charakter inicjatywy oddolnej, kładącej nacisk na zaangażowanie organizacji pozarządowych województwa opolskiego (dalej: NGO), w realizację zadań publicznych mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu.

To NGO posiadają największe doświadczenie oraz wiedzę w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności przez mieszkańców oraz wymagań regionalnego rynku pracy. Będą odgrywać decydującą rolę w wyborze katalogu kwalifikacji i kompetencji wdrażanych w ramach projektu. Realizacja projektu w formule EBO da mieszkańcom regionu możliwość wyboru (poprzez głosowanie) nad oczekiwanymi formami wsparcia.

Projekt zakłada realizację zadań w ramach dobrze już znanych organizacjom pozarządowym – otwartych konkursów ofert. Novum stanowi udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu, jako elementu partycypacji społecznej. Głosowanie nad poszczególnymi ofertami stanowić będzie ważny element oceny merytorycznej ofert.

Grupę docelową szkoleń stanowić będą osoby dorosłe powyżej 18 r.ż. zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się w woj. opolskim, którzy z własnej inicjatywy będą uczestnikami w kształceniu ustawicznym realizowanym w ramach zadań publicznych wybranych w OKO.

Województwo Opolskie ogłosi konkursy, a NGO przystępując do nich przedstawiają zadania publiczne, w których określony zostanie zakres różnych form kształcenia wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji, planowane rezultaty interwencji oraz grupę docelową. Spośród wszystkich zadań w ramach otwartych konkursów wybrane zostaną te, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców. Następnie wybrane oferty jako projekty/zadania zostaną realizowane na podstawie umów podpisanych z NGO. Z uwagi na wartość dofinansowania oraz na podstawowe doświadczenie beneficjenta, w ramach wszystkich konkursów ofert może startować nawet około 800 NGO!

Europejski Budżet Obywatelski

AKTUALNOŚCI:

Zapisujcie się do bazy organizacji pozarządowych w regionie!

Rusza Europejski Budżet Obywatelski

Nasze serwisy