Marszałkowska Inicjatywa Sołecka po raz drugi

1 milion 794 tysiące złotych to kwota dotacji, jakiej udzielił sejmik województwa gminom w całym regionie na kolejne zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.  To już drugi rok realizacji tego programu w regionie.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) to pomoc finansowa z budżetu Województwa Opolskiego dla gmin, udzielana na dofinansowanie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. To  umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na wydatkowanie z budżetu województwa pieniędzy na przedsięwzięcia, służące wspieraniu i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. O taką finansową pomoc mogą starać się wszystkie sołectwa w województwie opolskim i w ciągu trzech lat takie dotacje – każda w kwocie 5000 zł – otrzyma każde sołectwo w regionie.

Marszałek Andrzej Buła cieszy się, że dotychczasowa realizacja MIS pokazuje, że pieniądze przekazywane z budżetu województwa na ten cel są multiplikowane – bo samorządy lokalne dokładają do tych pieniądze z budżetów gmin. – A MIS to dla nas wyjście do rozpoczęcia rozmów na temat Europejskiej Inicjatywy Sołeckiej i  rozmawiamy już o tym w ministerstwie. To szansa na wspieranie sołectw z funduszy unijnych – dodaje marszałek.

Jak mówiła podczas sesji dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO Agnieszka Okupniak, pierwsza edycja MIS w 2020 roku to realizacja zadań przez 322 sołectwa spośród 346 zgłoszonych. Niestety, z powodu pandemii część zadań została odwołana i 24 sołectwa z 18 gmin przeniosły ich realizację na kolejny rok – 2021.

W trakcie drugiego naboru 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (czyli wszystkie uprawnione do tego samorządy w regionie) złożyło wnioski o pomoc finansową, dotyczące łącznie 359 sołectw. Łączna wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego na ich realizację wynosi 1 794 000 zł. Jak pokazuje doświadczenie, realizacja małych projektów lokalnych sprzyja tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot, rozwija, a w rezultacie aktywizuje i sprzyja umacnianiu kontaktów społecznych oraz więzi i przynależności terytorialnej i kulturowej.

Wśród tegorocznych projektów dominują te związane  waśnie z przestrzenią publiczną – czyli to przede wszystkim nowe bądź remontowane altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty, miejsca związane upamiętnieniem historii i tradycji sołectwa, przystanki autobusowe i rowerowe. Kolejna duża grupa zadań dotyczy remontów, doposażenia, poprawy funkcjonalności lub zagospodarowania terenu wokół świetlic wiejskich.

Sejmik przyjął uchwałę o udzieleniu dotacji gminom, więc już w kwietniu będą popisywane umowy i będą mogły się rozpocząć realizacje zadań  w sołectwach.

Szczegóły dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 roku (wraz z listą zadań) można znaleźć na stronie https://www.opolskie.pl/2021/03/marszalkowska-inicjatywa-solecka-projekty-na-2021-rok/

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy