Pracowita sesja sejmiku województwa

Ślubowanie i początek pracy nowego radnego, podsumowanie pierwszego roku przewodniczącego, a przede wszystkim ochrona powietrza i współpraca z organizacjami pozarządowymi – to tylko kilka z wielu spraw, którym zajęli się radni województwa podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

Na początku listopadowej sesji sejmiku ślubowanie złożył nowy radny – Ryszard Szram, który objął mandat po wygaśnięciu mandatu radnego Marcina Ociepy, który został posłem RP.  Ryszard Szram będzie pracował w komisjach współpracy z zagranicą i promocji regionu oraz rodziny, zdrowia i spraw społecznych.

Sesja była także okazją do podsumowania przez Rafała Bartka pierwszego roku pełnienia przez niego funkcji przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego. – Sejmik województwa decyduje o kierunkach rozwoju regionu. Ale to także instytucja wysokiego zaufania publicznego i powinna z definicji popularyzować wiedzę o samorządzie, budować tożsamość regionalną, upamiętniać historię i ważne postaci regionu. Powinnością sejmiku jest również budowanie podstaw dialogu samorządu województwa z samorządami niższego szczebla. W minionym roku udało się nam zainicjować działania we wszystkich tych aspektach – mówił, przytaczając m.in. inicjatywy #opolskaflaga łączy, lekcje obywatelskie w sejmiku dla młodzieży szkolnej czy pierwsze spotkanie Konwentu Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego.

Ochrona powietrza wspólną sprawą

W programie sesji znalazły się m.in. informacje nt. monitoringu dotyczącego stanu ochrony środowiska w województwie opolskim  i działaniach na rzecz ochrony środowiska, a także o planach rozwoju sieci gazowej w naszym regionie.  – W ciągu ostatnich miesięcy zmienia się klimat rozmów, związanych z działaniami na rzecz ochrony powietrza, co dobrze rokuje dla przyszłej jakości powietrza – mówił marszałek Andrzej Buła, wskazując, że w regionie jest wielu interesariuszy tych działań. Kilko z nich zabrało głos podczas sejmikowej debaty.

Barbara Barańska z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu informowała o sposobie i efektach badaniach jakości powietrza w naszym regionie. Mówiła m.in. o rozpalających  emocje, zwłaszcza  wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla badaniach stężenia benzenu. Z pomiarów wynika, że w roku 2018 przekroczenia dopuszczalnych stężeń odnotowano w województwie w odniesieniu do pyłu PM10,  benzopirenu oraz pyłu PM2,5 w rejonie Kędzierzyna-Koźla. Dyrektor Rafał Adamiszyn z Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu prezentował natomiast plany spółki Polskie Sieci Gazownicze, dotyczące rozwoju sieci w naszym regionie. Dziś 47 gmin regionu, czyli 66% powierzchni województwa jest zgazyfikowanych – co stawia nas powyżej średniej krajowej. Kolejne nowe inwestycje, związane z przyłączaniem do sieci kolejnych odbiorców, trwają w wielu gminach województwa opolskiego. Kilkanaście z nich zakończy się jeszcze w tym roku, zakończenie pozostałych zaplanowane jest na lata 2020-2021.

O działaniach samorządu województwa, związanych z ochroną powietrza mówili na sesji przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. A tych działań jest wiele. To nie tylko trzecia w kraju sejmikowa uchwała antysmogowa, ale także m.in. powołanie w województwie koordynatora ds. ochrony powietrza  – jest nim w UMWO Katarzyna Oszańca – i podobnych koordynatorów w każdym samorządzie na poziomie lokalnym. To także duży projekt, złożony do unijnego programu LIFE, związany z wdrożeniem systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. To wreszcie unijne pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne – w tej perspektywie, po rozmowach z Komisją Europejską, jest to w sumie 55 milionów złotych. Do tej pory odbyły się dwa nabory na takie projekty, kolejny zapowiedziany  jest na czerwiec przyszłego roku. – Mamy plany, by z dotychczasowych 78 tysięcy starych pieców w regionie wymienić ponad 35 tysięcy, co zmniejszy emisję o 18%. Obserwujemy, że liczba wymienianych kotłów z roku na rok wzrasta – mówił marszałek. Dodawał, że tylko w wyniku pierwszego naboru zmodernizowanych zostanie ponad 1100 źródeł ciepła, co rocznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o 8116 ton równoważnika CO2.

 

Coraz więcej dla sektora pozarządowego

Radni jednogłośnie przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Jak informowała Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, samorząd województwa przewiduje w przyszłym roku co najmniej 5 milionów złotych na jego realizację. Program obejmuje bardzo szeroką sferę działalności w regionie, od polityki społecznej i ochrony zdrowia po edukację, kulturę, sport, turystykę, bezpieczeństwo, ochronę praw mniejszości czy działalność na obszarach wiejskich. Współpraca ma zarówno charakter finansowy, jak i pozafinansowy, czyli jest to cały system konsultacji, promocji działalności trzeciego sektora czy merytorycznej pomocy, udzielanej organizacjom.

Warto przypomnieć, że od kilku lat współpraca z sektorem pozarządowym jest coraz bardziej dynamiczna. Prężnie działa Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, dedykowane właśnie organizacjom, inspirację i możliwość dialogu dają fora seniorów i młodzieży. Duże możliwości działania daje także Marszałkowski Budżet Obywatelski, a nową inicjatywą, dedykowaną mieszkańcom wsi, będzie od nowego roku Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy