Raport o stanie województwa i absolutorium dla zarządu

23 czerwca, na XIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, radni rozpatrzyli m.in. raport o stanie województwa opolskiego za 2019 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania i absolutorium.

To jeden z najważniejszych dokumentów

Raport o stanie województwa, jak przypomniał członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, to jeden z najważniejszych dokumentów, rozpatrywanych przez sejmiki już drugi rok z rzędu, bo w ubiegłym roku stał się obowiązkowy za sprawą wprowadzonych zmian prawnych. Prezentując raport wskazywał na najważniejsze działania zarządu województwa w ubiegłym roku, związane m.in. z koordynacją korzystania w regionie z funduszy unijnych czy tez pracami nad opracowywaniem strategii rozwoju regionu do 2030 roku. – Trzeba wspomnieć również o naszym sztandarowym programie, realizowanym już  kilku lat, jakim jest „Opolskie dla rodziny”. To już niemal 1,8 miliarda złotych na 836 zrealizowanych projektów, skierowanych do rodzin na każdym etapie życia – podkreślał Szymon Ogłaza. Podczas sesji przedstawił też najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym roku niemal w każdej dziedzinie życia.  Jak samorząd województwa pracował w ubiegłym roku? – To przede wszystkim inwestycje firm zamierzających stworzyć około 1000 nowych miejsc pracy, możliwe m.in. dzięki pracy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, to także rosnące wsparcie dla firm, rekordowe nakłady na sport, innowacyjne programy zdrowotne (to nasz wyróżnik na tle kraju), intensywne inwestycje drogowe, wsparcie kultury i ochrony zabytków, prace nad przygotowywaniem nowej strategii i opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwiększanie partycypacji społecznej w pracach samorządu województwa – wymieniał Szymon Ogłaza.

A z czym trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości? Jak podkreśla zarząd województwa w raporcie, będą na pewno skutki społeczne i gospodarcze pandemii koronawirusa, niestabilne prawo, depopulacja, zmiany klimatyczne, zagrożenie zmniejszaniem  środków dla samorządów i mało przyjazna polityka państwa wobec samorządów.

Kolejny rok budowania dobrych relacji

Mówiąc o budżecie w roku 2019 marszałek Andrzej Buła mówił m.in. o tym, że tym, co się zawsze sprawdza, jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, kreowanie dobrego partnerstwa z wieloma środowiskami, a na koniec dobra współpraca. A działania zarządu województwa zawierają się w trzech głównych sferach. – Pierwszą jest kreowanie i realizacja wielu polityk w różnych dziedzinach życia, skierowanych do mieszkańców – wymieniał. To m.in. polityka społeczna, zdrowotna, edukacyjna (zwłaszcza dotycząca szkolnictwa zawodowego), gospodarcza czy transportowa.  – To także efektywne korzystanie z funduszy unijnych. Przypomnę, że w ubiegłym roku do naszego Regionalnego Programu Operacyjnego potencjalni beneficjenci złożyli w sumie 2761 wniosków na kwotę przekraczającą 5 miliardów złotych, na konta przedsiębiorców trafiło wraz z wypłatami do BGK ponad 164  mln zł. To także wiele projektów realizowanych niemal w każdej dziedzinie naszego życia.– informował marszałek. – To wreszcie tworzenie platform współpracy z różnymi instytucjami i środowiskami, stwarzanie różnym środowiskom możliwości współdecydowania o działaniach lokalnych, finansowanych z budżetu województwa. Ważne jest, żeby w społecznościach lokalnych ktoś w naszym imieniu je realizował. Nadal będziemy to wspierać – dodawał.

O szczegółach wykonania budżetu mówił skarbnik województwa Stanisław Mazur. Dochody Województwa Opolskiego w 2019 rok przekroczyły 550,8 miliona złotych, zaś wydatki wyniosły  510,2 miliona złotych.  Był to kolejny rok skutecznego pozyskiwania środków europejskich na projekty własne województwa, dochody z tego tytułu stanowiły 31 % dochodów budżetu, kontynuowany był także efekt multiplikacji środków wydatkowanych z budżetu Województwa. I tak niemal 1,5 miliona złotych przekazanych  instytucjom kultury pozwoliło pozyskać środki zewnętrzne w kwocie 3,44 miliona złotych, niespełna 6 milionów złotych wkładu własnego dla jednostek ochrony zdrowia to inwestycje na ponad 32 miliony złotych. – Dzięki konsekwentnej polityce dotyczącej zadłużenia rok 2019 był kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się jego poziomu. Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 98 850 000 zł. W stosunku do 2018 roku dług województwa obniżył się o 18,9 mln zł, a w stosunku do szczytowego zadłużenia w 2011 roku, które wynosiło 254,5 mln zł – o 155,6 mln zł – informował skarbnik.

Dyskusja o raporcie i budżecie

Omawiając raport i zawarte w nim działania oraz wykonanie budżetu województwa w 2019 roku w imieniu klubu PIS Martyna Nakonieczny zwracała m.in. uwagę na brak czytelnych kryteriów podziału środków na remonty dróg wojewódzkich, niedostateczną komunikację z różnymi miejscami w regionie, niezadowalający poziom nakładów na infrastrukturę kulturalną i sportową na wsiach, zbyt niską kwotę wypłaconych środków z PROW i PO Ryby, niewystarczające nakłady na rozwój badań naukowych i innowacje,  brak działań związanych z przeciwdziałaniem suszy,  brak współpracy z opozycją i rządem RP.  – W raporcie zawarto 75 wskaźników, z których aż  w przypadku 25 nie uzyskano oczekiwanego poziomu – mówiła.

Radny Janusz Trzepizur po wysłuchaniu tej opinii przypomniał, jakie są kompetencje sejmiku i w jakich sprawach sejmik i zarząd rzeczywiście mogą podejmować decyzje i konkretne działania. – Wiele spraw poruszonych tutaj przez PIS to kompetencje rządowe, w których samorząd jedynie może doradzać, nie ma w tym przypadku możliwości sprawczych. Warto o tym pamiętać – mówił. Radna Jolanta Wilczyńska zaś nie mogła się zgodzić z opinią  dotyczącą braku wsparcia dla szkół. – Samorząd województwa nie ma możliwości wpływu na szkoły prowadzone przez samorządy lokalne, także uczelnie same kształtują kierunki i sposób kształcenia. A samorząd województwa mimo wszystko pomaga i realizuje ogromne projekty edukacyjne – podkreślała. Radna Nakonieczny tłumaczyła w odpowiedzi, że wymieniając te sfery, zwracała uwagę na deficyty, na których niwelowanie trzeba poświęcić więcej uwagi.

W dyskusji wzięło udział wielu radnych. Dariusz Byczkowski (PIS) apelował o jeszcze większe zajęcie się problemem depopulacji, Bogusław Wierdak (KO) przypomniał, że przebudowy dróg wojewódzkich to efekt przyjętego przez sejmik i realizowanego planu rozbudowy dróg wojewódzkich, Robert Węgrzyn (KO)  przywołał słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że cała Polska jest jedną wielką strefą inwestycyjną, wiec to rząd powinien działać w celu przyciągania inwestorów, Piotr Wach (KO) zwracał uwagę na fakt, że depopulacja to nie tylko problem opolski, a nasz region nie jest samotną wyspą. Edyta Gola (MN) podkreślała zaś, że dzięki sprawnemu  i efektywnemu korzystaniu z funduszy unijnych i możliwościom korzystania z programów pomocowych przez wiele środowisk każdy z mieszkańców widzi efekty i rozwój regionu. Zuzanna Donath-Kasiura (MN) mówiła, że raport pokazuje, jak dobrym gospodarzem jest samorząd województwa, jak dba o region jak o swój dom. – Trzeba podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. A ubolewać należy nad tym, że wiele kompetencji zostało samorządom województwa odebranych – podkreślała.

Martyna Nakonieczny, odpowiadając na pojawiające się głosy radnych koalicji, powtórzyła, że wiele z wcześniej poruszonych przez nią spraw to chęć zwrócenia większej uwagi na te problemy. A przewodniczący sejmiku Rafał Bartek podkreślał,  że radni na sesji ścierają się o wiele rzeczy, na które nie mają wpływu, ze względu na kompetencje samorządu województwa. Marszałek Andrzej Buła zaś mówił, zwracając się do radnych, że zarząd województwa zawsze poprze wszystkie działania, niezależnie od barw partyjnych, które będą kierowane do administracji rządowej w celu rozwiązywania problemów regionu i jego mieszkańców.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania zarządowi województwa 18 głosów było za, 9 przeciw. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium zarządowi za wykonanie budżetu w 2019 roku 18 radnych było za, zaś 10 – przeciw.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy