Sesja sejmiku – apele i informacje

Dnia 24 września spotkali się na sesji radni województwa opolskiego. W programie znalazły się m.in. informacja o wykonaniu budżetu Województwa w I półroczu 2019 r. i analiza sytuacji na rynku pracy w regionie w I półroczu 2019 r.  Radni podjęli także dwa ważne apele – dotyczące zmian systemowych w ochronie zdrowia i inwestycji w porcie kozielskim.

Jednak wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących apeli poprzedziła burzliwa, polityczna dyskusja na temat zasadności ich wprowadzania i dyskutowania o nich przed wyborami. W wyniku głosowania (19 do 7) apele znalazły się porządku wrześniowej sesji.

Radni apelują

– Apelujemy o podjęcie systemowych, a nie doraźnych działań, w celu zapewnienia finansowania świadczeń zdrowotnych na miarę potrzeb mieszkańców regionu – mówił wnioskodawca pierwszego apelu, wicemarszałek Roman Kolek. – Sytuacja szpitali w całym kraju, zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych, jest coraz gorsza, gwałtownie przybywa szpitali, które notują straty. To m.in. efekt niekorzystnie skalkulowanych ryczałtów dla szpitali i centralnego podejmowania decyzji o podwyżkach wynagrodzeń, bez zapewnienia na to dodatkowych pieniędzy – dodawał. To wszystko każe liczyć się z dalszym pogorszeniem sytuacji finansowej szpitali. W apelu podkreśla się, że doraźnie przyjmowane rozwiązania nie rozwiązują problemów ochrony zdrowia, a na dodatek rozregulowują system. O większych pieniądzach przeznaczonych na ochronę zdrowia w naszym regionie mówili radni PIS. Jednak w apelu podkreśla się, że np. tegoroczne zwiększenie budżetu Opolskiego Oddziału NFZ to tylko „łatanie dziur”, wynikające m.in. z dobrej koniunktury gospodarki, podniesienia płac i zwiększenia liczby pracujących, które nie ma nic wspólnego z lepszym traktowaniem regionu, a na dodatek nie rozwiązuje niedomagań systemu ochrony zdrowia. – Dlatego apelujemy o wprowadzenie racjonalnych zmian systemowych i znaczące, adekwatne do potrzeb, zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych w województwie opolskim – mówił Roman Kolek.

Inicjatorem drugiego apelu w sprawie  wstrzymania inwestycji w Koźlu-Porcie, polegającej na braku możliwości przyłączenia  torów kolejowych przez inwestora, był radny Robert Węgrzyn.  „Sejmik Województwa Opolskiego, dbając o rozwój gospodarczy regionu, w szczególności w obszarze  inwestycji związanych z  żeglugą  śródlądową, mając przede wszystkim na względzie interes mieszkańców regionu, wnosi o podjęcie skutecznych działań, mających na celu umożliwienie inwestorowi przyłączenia się do torów kolejowych” – czytamy w apelu. Jak podkreślał radny Węgrzyn, gmina Kędzierzyn-Koźle poczyniła wszelkie niezbędne kroki, aby drugi co do wielkości port śródlądowy w Europie po długich latach przestoju doczekał się inwestora. – Inwestycja została wstrzymana rok temu, kiedy okazało się, że inwestor nie potrafi uzyskać odpowiednich zgód i zezwoleń na włączenie się do sieci torów kolejowych. Taki stan rzeczy doprowadził do całkowitego wstrzymania inwestycji szacowanej na blisko 400 mln złotych – mówił. Podkreślał, że obecna sytuacja prowadzi do niepokoju mieszkańców nie tylko powiatu, ale również całego regionu.

Po dyskusji radni głosami koalicji obydwa apele przyjęli i skierowali je m.in. do prezesa rady ministrów i odpowiednich ministrów rządu RP.

Budżet i rynek pracy

Zgodnie z prawem, sejmik przyjął informację o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu. Jak mówił skarbnik Stanisław Mazur, dochody budżetu województwa opolskiego wykonano wysokości 42,4%, zaś wydatki wyniosły 35,4% zaplanowanej kwoty. Nominalnie są to kwoty wyższe niż w ubiegłym roku.

Po pierwszym półroczu wpływy z podatku CIT do budżetu wyniosły prawie 57,5 mln zł CIT (5 mln więcej niż w ubiegłym roku, który był pod tym względem dobrym rokiem).  Ale – jak podkreślał skarbnik – CIT to dość nieprzewidywalne źródło dochodu, bo np. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy z urzędu skarbowego w Opolu nie wpłynęła ani złotówka. – Wydaje się więc, że wynik ubiegłego roku nie zostanie powtórzony – mówił skarbnik. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to te pochodzące z funduszy unijnych są realizowane w nieco niższym  stopniu niż te ze środków własnych województwa. W wydatkach dominują pieniądze na transport i łączność.

Wskazując na sytuację finansową wojewódzkich placówek ochrony zdrowia skarbnik podkreślał ich pogarszającą się sytuację finansową, dużo gorszą niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku (to m.in. jeden z powodów, dla których podjęty został wcześniej apel sejmiku). – Mimo że rosną przychody szpitali, to w dużo większym stopniu rosną ich koszty – podkreślał Stanisław Mazur.

Jak mówiła wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan, w I półroczu 2019 roku była najlepsza od lat sytuacja pod względem liczy i stopy bezrobocia. – Zanotowano mniejszy niż w podobnym okresie ubiegłego roku napływ bezrobocia rejestrowanego, zmniejszyła się liczba osób wykreślonych z rejestrów, co wynikało z ogólnego obniżenia poziomu bezrobocia. W efekcie stopa bezrobocia zmniejszyła się na koniec czerwca do poziomu 5,6%  – mówiła.  Dodawała też, że obserwując sytuację w regionie, trzeba podkreślić przede wszystkim olbrzymie znaczenie stolicy województwa jako centrum zatrudnienia i przedsiębiorczości, z reguły liczba zgłaszanych ofert pracy jest najwyższa. – W I półroczu br. oferty pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty opolski ziemski i grodzki, stanowiły 39% wszystkich zgłoszonych propozycji pracy – informowała.

Na wniosek radnych PIS w programie sesji znalazła się także informacja o sprzedaży ośrodka rehabilitacyjnego w Suchym Borze. Informację nt. procedury i przebiegu sprzedaży przedstawił prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego sp.  z o.o.  z siedzibą w Kup Marek Drobik, bo to spółka, jako właściciel ośrodka, prowadziła jego sprzedaż.

Pełny zapis obrad sesji dostępny jest na stronie https://bip.opolskie.pl/archiwum-nagran-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy