W wykorzystaniu funduszy unijnych jesteśmy w krajowej czołówce

Województwo opolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem zakontraktowanych umów i pierwsze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, poinformowała na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, że dotąd odbyło się 109 naborów na kwotę niespełna 3 mld złotych. Wpłynęło na nie 1600 wniosków, z których zatwierdzono do realizacji 658, a z 539 beneficjentami podpisano umowy.

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie 12 naborów na kwotę 127 mln złotych. Wyczerpie to pulę przewidzianą dla województwa opolskiego w 57 procentach.

Komitet Monitorujący zaktualizował nieco regulamin pracy. Zmiany dotyczą m.in. składu i zasad uczestnictwa w posiedzeniach. W przypadku reprezentantów organizacji pozarządowych ich kandydatury wyłaniać (w toku przeprowadzonego postępowania) będzie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, wydłużono także do 10 dni czas na złożenie zastrzeżenia, a kwota przewidziana na szkolenie jednego członka komitetu to 379 złotych.

Zmieniono także niektóre kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie projektów. M. in. w gospodarce niskoemisyjnej, aby uzyskać jak najlepszy efekt energetyczny, premiować się będzie te projekty, których realizacja wpłynie na redukcję dwutlenku węgla. Podstawą oceny będzie analiza zapotrzebowania na energię przed i po realizacji projektu, analiza osiągniętych rezultatów, zwracać się będzie uwagę na efektywność energetyczną osiągniętą jednocześnie przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jak wyjaśniał Jacek Kichman z Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO, intencją tych zapisów było danie szansy na zdobycie dofinansowania także małym podmiotom.

Inna zmiana związana z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego dotyczyła nowych produktów i usług w MSP na terenach przygranicznych. Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, mówił, iż promowani będą przedsiębiorcy nowi, którzy założyli firmy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, dodatkowe punkty w ocenie przysługiwać będą za utworzenie nowych miejsc pracy, premiowana będzie gotowość projektu do realizacji czyli takich, które mają już niezbędne pozwolenia, licencje, decyzje budowlane, uzgodnienia. Z zapisem o nowych miejscach pracy polemizował Leszek Adamczyk z BCC, który argumentował, że bezrobocie jest niskie i nie ma potrzeby premiowania tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Marszałek województwa, Andrzej Buła, który przewodniczy obradom Komitetu Monitorującego, apelował, by z tego zapisu się nie wycofywać, bo idzie o to m. in., by zachęcać pracodawców do tworzenia miejsc stażowych dla absolwentów szkół i otworzyć rynek pracy dla młodych ludzi.

Natomiast w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego i m.in. działaniach dotyczących pieczy zastępczej, promowane będą projekty, które przewidują odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz tworzenia rodzinnych form oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ośmiorga dzieci.

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego marszałek Andrzej Buła zapowiedział na 17 października.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy