XVIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Jutro, 26 maja (wtorek) kolejna, XVIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Sesja odbędzie się w Sali Orła Białego na Ostrówku, przy zachowaniu wszystkich reguł sanitarnych.

 Podczas sesji zaplanowano m.in. podjęcie uchwał w sprawie: odwołania członka Zarządu Województwa Opolskiego; wyboru członka Zarządu Województwa Opolskiego; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok; szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego „Marszałkowskie Talenty”; pomocy finansowej Miastu Opole z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków; zmian komisjach Sejmiku.

Będzie także analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2019 roku, informacja nt. wdrażania RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2019 roku;  sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Woj. Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Pełny program sesji poniżej:

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Województwa Opolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa Opolskiego.
 12. Analiza sytuacji na rynku pracy Województwa Opolskiego w 2019 roku.
 13. Informacja nt. wdrażania RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
 14. Sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2019 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2019 roku.
 16. Informacja dot. opłat ekologicznych w 2019 r. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktywnych, opłaty recyklingowej.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2019.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż na okres do 31 grudnia 2020 r., Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka województwa opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu.
 22. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii:
  a) o pozbawieniu kategorii dróg krajowych,
  b) o zaliczeniu dróg do kategorii dróg krajowych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego komisji Sejmiku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z członkostwa w komisji Sejmiku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej Sejmiku Województwa Opolskiego i określenia jej przedmiotu działania.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji doraźnej Sejmiku Województwa Opolskiego ds. opracowania zmian w Statucie Województwa Opolskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej Sejmiku ds. opracowania zmian w Statucie Województwa Opolskiego.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 29. Wolne wnioski.
 30. Komunikaty.
 31. Zamknięcie obrad.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy