VIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego już 18 czerwca

Kolejna, już VIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Orła Białego na opolskim Ostrówku.

Najważniejszymi punktami programu będą   debata nad raportem o stanie województwa opolskiego w 2018 r. oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego za 2018 rok.

Przypominamy,  że w debacie nad raportem o stanie województwa opolskiego mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy regionu, wcześniej zgłaszając się do tej debaty, zgodnie z art. 34a ust. 7 znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa. Sam raport dostępny jest  na stronie https://www.opolskie.pl/2019/05/raport-o-stanie-wojewodztwa-opolskiego-za-2018-rok/.

 

A poniżej program najbliższej sesji sejmiku:

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu VII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Opolskiego w 2018 r.
  1. przedstawienie Raportu o stanie Województwa Opolskiego w 2018 r.
  2. debata nad Raportem o stanie Województwa Opolskiego w 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie sprawozdań oraz zapoznanie się z opiniami i informacjami:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za rok 2018, wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych za 2018 rok, oraz informacją o udzielonych w 2018 roku ulgach w spłacie należności, przypadających województwu opolskiemu lub jego jednostkom podległym,
  2. sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2018 rok.
  3. opinią z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
  4. informacją Komitetu Audytu,
  5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 rok,
  6. informacją o stanie mienia Województwa Opolskiego za 2018 rok,
  7. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023,
  2. zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. opolskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Woj. Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa.
 20. Informacja pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2018 roku.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Komunikaty.
 24. Zamknięcie obrad.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy