Szansa na lepszą jakość życia

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone budowaniu lokalnych i gminnych programów rewitalizacji.

 
Zwracano uwagę, iż rewitalizacja jest kompleksową odpowiedzią na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenna, techniczną i środowiskową. Przy jej opracowywaniu ważne jest powiązanie programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, a także diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, zasięg przestrzenny, wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, wytyczenie celów oraz listy planowanych projektów i przedsięwzięć.
Obecni na spotkaniu eksperci zwracali uwagę na konieczność konsultacji społecznych. To mieszkańcy i przedsiębiorcy powinni wskazywać, jakie przeobrażenia powinien przejść rewitalizowany obszar. Lokalne programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę przy ubieganiu się o unijne fundusze na realizację zadań.
Przypomnijmy: w lutym 2016 roku województwo opolskie ogłosiło konkurs na dotacje związane z przygotowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji. Wzięło w nim udział 25 gmin, które otrzymały fundusze na opracowanie dokumentów rewitalizacyjnych dla swojego obszaru. Na początku 2017 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków na dofinansowanie działania 10.2 „Inwestycje wynikające z lokalnych programów rewitalizacji RPO WO 2014-2020”. Do dyspozycji będzie ponad 30 mln euro.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy