Pismo z MRiRW dotyczące kwalifikowalności kosztów pracy osób koordynujących realizację projektu współpracy

MRiRW przestawiło stanowisko w sprawie koordynacji projektu współpracy (19.3) w związku z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów pracy osób koordynujących realizację projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Głównym zadaniem funkcji koordynacyjnej jest osiągnięcie spójności w pracy wszystkich części organizacji (projektu) poprzez ustanowienie między nimi racjonalnej komunikacji, której charakter może być bardzo różny, ponieważ zależy od skoordynowanych procesów.

Koordynacja określa, kto, co, jak i kiedy współdziała, w jakiej kolejności przenosi własne wyniki pracy na innych uczestników i wykorzystuje ich wyniki. Koordynacja zapewnia integralność i trwałość, a im wyższy stopień podziału pracy i ściślejsza współzależność jednostek, tym większa potrzeba koordynacji.

Odnosząc się do aspektu zatrudnienia należy zauważyć, że podstawowym sposobem nawiązania stosunku pracy jest uregulowana w kodeksie pracy – umowa o pracę. Rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Podstawą wykonywania pracy mogą być również umowy cywilnoprawne, często zwane „alternatywnymi” formami zatrudnienia.
W praktyce pod tym pojęciem występują najczęściej umowy o dzieło, zlecenia oraz współpraca w ramach tzw. samozatrudnienia.
Istnieją jednak różnice pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę a świadczeniem pracy lub usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

Szczegóły w dołączonym piśmie.

Pismo MRiRW dotyczące zatrudnienia koordynatora projektu współpracy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy