Aneksy do umów o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 późn zm.), informujemy o możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks wprowadza do zapisów umowy o przyznanie pomocy zmiany wynikające z ww. rozporządzenia MRiRW.

Zmiana umowy o przyznaniu pomocy dokonana zostanie w oparciu o przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu do umowy o przyznanie pomocy.
Zawarcie aneksu do umowy o przyznanie pomocy oznacza korzystniejsze zapisy dla Beneficjentów w szczególności w zakresie:

o            rezygnacja z obowiązku wykonywania działalności gospodarczej w okresie do dwóch lat od dnia wypłaty płatności końcowej na rzecz wykonywania działalności gospodarczej łącznie przez co najmniej dwa lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej. Powyższa zmiana dotyczy również obowiązku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu oraz utrzymaniu miejsc(a) pracy;

o            przeniesienia obowiązku zgłoszenia się przez Beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania działalności, na etap wypłaty płatności końcowej. Z kolei na etapie składania wniosku o płatność pośrednią beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

o            zniesienia obowiązku osiągnięcia przez Beneficjenta co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

o            konieczności utrzymania przez Beneficjenta, co najmniej jednego miejsca pracy, w tym możliwości realizowania zobowiązania w tym zakresie również przez samozatrudnienie, jeśli utrzymanie pracownika na umowę o pracę będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Beneficjenta.

W przypadku zainteresowania zawarciem aneksu do umowy o przyznanie pomocy w powyższym zakresie, proszę kontaktować się z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWO
( tel. 77 448 32 50; adres korespondencyjny: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole).

Aneks do umowy (5z):
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/Aneks_19.2_P_20201221.pdf

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy