Wspieramy najlepszych – czas na składanie wniosków o stypendia

Od 12 do 30 września br. będzie czas na składanie wniosków stypendialnych w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do szczególnie zdolnych uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których aspiracje edukacyjne dotyczą również wiedzy ponadprogramowej. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i uczennice, którzy spełniają następujące kryteria:

  • w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,80 oraz średnią ocen nie niższą niż 4,60 spośród trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych;
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w szczególnej sytuacji materialnej, tj. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód na jedną osobę nie może być wyższy niż 2 292,00 zł netto) – świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie wlicza się do dochodu.

Aby otrzymać stypendium, należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – pokój 615 lub na stronie internetowej https://www.opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560 .

Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy do 30 września do godziny 14.00 lub przesłać na adres Urzędu.

To już druga edycja tego projektu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego. W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest przyznanie 301 stypendiów w kwocie 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy (wypłata stypendiów w kwocie 903.000 zł). W pierwszej edycji na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 1 738 wniosków o przyznanie stypendium. Po weryfikacji wniosków stypendium otrzymało 240 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w łącznej punktacji (obejmującej wyniki w nauce i kryterium ekonomiczne) otrzymali najwięcej punktów. Stypendia dostało 139 uczniów gimnazjów, 77 uczniów liceów, 23 uczniów techników oraz 1 uczennica szkoły zawodowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy