Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia

Działanie: restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  1. budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, czy też unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki
  2. zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza
  3. wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia
  4. remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej
  5. udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych
Poziom dofinansowania: pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów. Wysokość limitu dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi 600 000zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć
300 000zł.

Nasze serwisy