Herb województwa i zasady jego wykorzystywania

Uchwała Nr 1023/ 2001 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2001 roku (tekst jednolity) w sprawie używania herbu Województwa Opolskiego

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXIV/179/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia herbu Województwa Opolskiego (Dz. U. Województwa Opolskiego z 2001 r. nr 28, poz. 158) Zarząd Województwa Opolskiego ustala co następuje:

§1
Herb Województwa Opolskiego zwany dalej „herbem” stosować należy zawsze z szacunkiem należnym symbolom, odznakom, mundurom i w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania, zachowując wygląd graficzny herbu określony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr j. w.

§2
Herb umieszcza się:

  1. na budynkach siedziby władz samorządowych województwa oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  2. w salach posiedzeń Sejmiku Województwa Opolskiego i Zarządu Województwa Opolskiego,
  3. w gabinetach przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego i członków Zarządu Województwa Opolskiego,
  4. na folderach, biuletynach i innych publikacjach promujących województwo, a wydawanych przez organy samorządu województwa, wojewódzkie samorządowej jednostki organizacyjne, oraz inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem województwa,
  5. na blankietach firmowych, teczkach i kopertach Sejmiku Województwa Opolskiego, Zarządu Województwa Opolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wg załączonych wzorów,
  6. na wizytówkach, używanych do celów służbowych przez:
   – Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Opolskiego,
   – radnych Województwa Opolskiego,
   – członków Zarządu Województwa Opolskiego,
  – kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

§3

 1. Herb przekazuje się w używanie w celach nie komercyjnych:
  – organom samorządu Województwa Opolskiego,
  – wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym,
  – gminnym i powiatowym organom samorządowym oraz ich jednostkom
  organizacyjnym o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Herb może być używany przez:
  – podmioty, których wniosek w przedmiotowej sprawie został przez Zarząd Województwa Opolskiego rozpatrzony pozytywnie.

§4

 1. Używanie herbu w celach komercyjnych, w tym na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczenie herbu na znakach towarowych wymaga każdorazowej zgody Zarządu Województwa Opolskiego i zawarcia umowy z podmiotami, które zamierzają posłużyć się herbem w swej działalności.
 2. Za „ znak towarowy” uznaje się wyraz, rysunek, formę plastyczną lub ornament, który ma wyróżniać towary lub usługi określonego przedsiębiorcy.
 3. Oznaczenie swej działalności herbem w celach komercyjnych wymaga złożenia do Zarządu Województwa Opolskiego stosownego wniosku, który określa między innymi cel, sposób i okres korzystania z herbu.
 4. Zarząd Województwa Opolskiego może wyróżnić laureatów konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego prawem nieodpłatnego używania herbu w celach komercyjnych przez okres jednego roku.
 5. Ochronę herbu zabezpieczają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§5
Zasady korzystania z herbu, określone w niniejszej uchwale, podlegają opublikowaniu w sposób ogólnie przyjęty w prasie lokalnej i na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Opolskiego.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Herb województwa opolskiego

Herb województwa opolskiego – RGB

Herb województwa opolskiego – CMYK

Nasze serwisy