PROW 2007-2013

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, przejawiający się w zamiarach reformy polityki rolnej. Głównymi założeniami wspomnianej reformy polityki rolnej prowadzonej wobec obszarów wiejskich od roku 2007 ma być wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Finansowanie wszelkich działań odbywać się będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia każdy kraj członkowski zobligowany został do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą służącą do opracowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w stosunku do priorytetów wspólnotowych.

Sporządzony Program PROW 2007-2013 został zaakceptowany na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. a zaakceptowany został przez Komisję Europejską. w dniu 7 września 2007 r.

Łączna kwota środków przeznaczonych na okres programowania 2007-2013 to około 17,2 mld euro, z czego około 13,2 mld. euro pochodzić będzie z budżetu UE, a pozostała część sumy w wysokości około 4 mld. euro stanowić będą krajowe środki publiczne.

Instrumenty PROW 2007-2013 podzielone zostały na osie działań, poprzez realizację których mają zostać osiągnięte cele priorytetowe.

Do celów priorytetowych należą:

-poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,

-poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,

-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007-2013

OŚ I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

OŚ II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

OŚ III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

OŚ IV Leader.

Wszelkie informacje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać drogą elektroniczną, za pośrednictwem punktu informacyjnego pod adresem e-mail: info.prow@umwo.opole.pl lub pod numerem telefonu (077) 4483205.

Działania osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 2. Ułatwianie startu młodym rolnikom
 3. Renty strukturalne
 4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 5. Modernizacja gospodarstw rolnych
 6. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 8. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
 9. Działania informacyjne i promocyjne
 10. Grupy producentów rolnych

Działania osi 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

 1. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

 1. Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Działania osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi

Działania osi 4 – Leader

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej.

Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego przez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami oraz ich waloryzacją, w skutek pośredniego włączenia Lokalnych Grup Działania (LGD) w system zarządzania danym obszarem.

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

4.21. Wdrażanie projektów współpracy

4.31. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

Pliki do pobrania oraz listy beneficjentów dostępne są pod adresemarchiwum.opolskie.pl

 

Nasze serwisy