Stypendia dla przyszłych lekarzy – złóż wniosek do końca października!

Samorząd Województwa Opolskiego po raz czwarty proponuje studentom kierunków lekarskich uczelni w całym kraju pomoc stypendialną – kwota 2000 złotych brutto miesięcznie, wypłacana do końca studiów, pomoże w realizacji celów przyszłych lekarzy.

Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim, który nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Jednocześnie student zobowiązuje się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium i zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w tym podmiocie leczniczym.

– Na wnioski czekamy do końca października. Myślę, że to spora zachęta dla przyszłych lekarzy – mówi wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Stypendia dla przyszłych lekarzy – złóż wniosek do końca października!

Stypendium przyznawane jest na okres od 9 do 27 miesięcy, tj. na okres 9 miesięcy w każdym roku akademickim przypadającym na łączny okres przyznania stypendium (od dnia 1 października danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego), nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia studiów przez studenta.

Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji zarząd województwa dokonał zmian w zasadach przyznawania stypendiów – zasadniczą zmianą jest możliwość odpracowania stypendium w każdym podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie jak było do tej pory: „w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski”. Dodatkową zmianą jest wydłużenie czasu na podjęcie pracy po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu (z 3 na 10 miesięcy). Zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla studentów w przypadku braku liczby miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury w naborze jesiennym.

Spośród dotychczasowych stypendystów obecnie na stażu jest już 11 osób, a pracę rezydenta podjęło 6 osób. W roku akademickim 2022/2023 26 osób ukończyło studia i lada moment rozpocznie staż (22 z naboru II oraz 4 osoby z naboru III). Od października 2023 45 osób będzie nadal pobierać stypendium (22 osoby z naboru II oraz 23 osoby z naboru III).

Wnioski o stypendia należy składać do 31 października br. (o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Pełna treść ogłoszenia oraz formularze dostępne są tutaj.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy