Lista operacji – Gospodarka wodno-ściekowa

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru od 04 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r.
Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 18 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa opolskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na ww. liście od pozycji nr 19 do pozycji nr 41 zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) wysokość odpowiedniego limitu środków. Wnioski te będą rozpatrywane w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w sytuacji, gdy zostaną zwolnione środki w ramach dostępnego limitu dla województwa opolskiego.
Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na pozycjach od nr 42 do pozycji nr 49 nie uzyskały minimum punktowego tj. 12 punktów. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, które nie uzyskały minimum punktowego zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy.

Lista operacji dostępna jest na stronie >>> LINK <<<

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy