konsultacje dot. Komunikatu Komisji – Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje dot. Komunikatu Komisji – Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r., które obowiązują do 30.12.2020 r. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w ramach ewaluacji i oceny skutków tej regulacji.
W kontekście tych wytycznych warto pokrótce wyjaśnić, że państwa członkowskie UE mogą przyznawać niektórym przedsiębiorstwom w sektorach o wysokim zużyciu energii elektrycznej (sektory elektrochłonne) częściową rekompensatę z tytułu wyższych kosztów energii elektrycznej wynikających z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Rekompensata ta minimalizuje ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych, która ma miejsce, gdy koszty emisji skutkują tym, że przedsiębiorstwa UE przenoszą swoją produkcję do krajów spoza UE, które wprowadziły mniej ambitne środki przeciwdziałające zmianom klimatu. Przepisy dopuszczające taką rekompensatę zostaną zaktualizowane, tak aby były dostosowane do nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji na lata 2021-2030.
Przedmiotowe konsultacje dostępne są w Internecie pod adresami:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_pl (12-tygodniowe konsultacje publiczne, 21.02.2019 r. – 16.05.2019 r.)
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_ets_guidelines/index_en.html (8-tygodniowe konsultacje ukierunkowane, 13.02.2019 r. – 9.04.2019 r.)
Konsultacje publiczne skierowane w szczególności do:
a) właściwych organów krajowych i regionalnych, zaangażowanych w proces przyznawania pomocy,
b) przedsiębiorstw, w szczególności z branż narażonych na ryzyko ucieczki emisji ,
c) organizacji branżowych reprezentujących przedsiębiorstwa,
d) grup interesu, które zawodowo zajmują się przeciwdziałaniem zmianie klimatu, np. środowiska akademickiego, ośrodków analitycznych, ekologicznych organizacji pozarządowych,
e) ogółu społeczeństwa.
Konsultacje ukierunkowane skierowane do przedsiębiorstw, stowarzyszeń handlowych reprezentujących przedsiębiorstwa narażone na ryzyko ucieczki emisji oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chcą dostarczyć dane ekonomiczne dotyczące określonego sektora (sektorów).

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy