Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Republice Czeskiej

Samorząd Województwa Opolskiego zaprasza uczennice i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Republice Czeskiej, organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego. Partnerem inicjatywy jest Kuratorium Oświaty w Opolu.  Nagrodą główną konkursu jest jednodniowy wyjazd do Czech. Wszyscy finaliści nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi.

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Republiki Czeskiej  i czeskich regionów partnerskich naszego województwa, ale także zachęcenie do pozytywnej rywalizacji, rozwijania umiejętności poszukiwania wiedzy, kształtowanie umiejętności społecznych i pracy w grupie.

Konkurs jest adresowany do grup złożonych z maksymalnie 5 osób, ze szkół ponadpodstawowych   (za wyjątkiem klas maturalnych) z województwa opolskiego. Ilość grup z danej klasy szkoły jest nieograniczona. Dopuszcza się udział drużyny złożonej z uczniów różnych klas tej samej szkoły.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy wraz z pytaniami, dostępny jest poniżej. Koordynatorem Konkursu jest Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu we współpracy  z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Republice Czeskiej

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap: eliminacje szkolne – organizowane w szkole, przez nauczycieli – opiekunów uczniów:

  1. Uczniowie dobierają się w grupy i wspólnie rozwiązują test (20 pytań), dostępny na stronie opolskie.pl w zakładce: Region/Nauka i edukacja/ Konkursy i wydarzenia edukacyjne;
  2. Poszukując odpowiedzi na pytania można korzystać z dowolnych źródeł informacji;
  3. Wypełnioną kartę odpowiedzi, wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi wszystkich członków grupy, należy zeskanować i odesłać na adres dep@opolskie.pl;
  4. Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych 8 drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów z testu.

II etap: finał wojewódzki – przeprowadzony w Opolu, polegający na przedstawieniu przygotowanej przez grupę prezentacji o Czechach.

  1. Drużyny zakwalifikowane do finału konkursu przedstawią przygotowaną przez siebie – w dowolnej formie – prezentację o Czechach pod hasłem „Weekend po sąsiedzku – prezentacja najciekawszego turystycznie regionu partnerskiego Województwa Opolskiego w Republice Czeskiej”.
  2. Czas przeznaczony na prezentację przed Komisją Konkursową wynosi 10 minut.

W przypadku wykorzystania plików multimedialnych, filmów itp. drużyny mają obowiązek udostępnić prezentację Koordynatorowi konkursu na co najmniej 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku   z wyłączeniem sobót, niedziel i dni uznawanych za ustawowo wolne od pracy, w tym również u Organizatora) przed finałem konkursu poprzez platformę „we transfer” na adres: dep@opolskie.pl 

Regulamin konkursu wiedzy o republice czeskiej 2024

Karta zgłoszenia drużyny i karta odpowiedzi załącznik nr 1

Karta zgłoszenia uczniów załącznik nr 2

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy