Zapraszamy do udziału w konkursie piosenki ekologicznej

Zapraszamy uczniów klas I – VII szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w konkursie piosenki ekologicznej „Mamy rady na odpady”.

Zapraszamy do udziału w konkursie piosenki ekologicznej

Na czym polega konkurs?

Przedmiotem konkursu są piosenki o tematyce ekologicznej związanej z segregacją i gospodarką odpadami. Parametry techniczne prac konkursowych zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Jakie są kategorie?

Konkurs będzie odbywał się w czterech kategoriach:

  • Kategoria I – soliści klas I-III
  • Kategoria II – zespoły klas I-III
  • Kategoria III – soliści klas IV- VII
  • Kategoria IV – zespoły klas IV-VII

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VII szkół podstawowych województwa opolskiego.

Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace konkursowe (po jednej w każdej kategorii), o trybie ich wyłonienia decyduje dyrektor szkoły.

Jak będzie przebiegała ocena prac konkursowych?

Ocena prac konkursowych będzie dwuetapowa.

Pierwszy etap będzie się składał z oceny formalnej i merytorycznej prac i wyboru po 5 finalistów w ramach każdej kategorii.

Drugi etap odbędzie w drugiej połowie września 2023 r. podczas pikniku ekologicznego podsumowującego projekt. W trakcie wydarzenia wybrani finaliści zaprezentują przygotowane piosenki na żywo przed komisją konkursową i zostaną przyznane miejsca od 1-5 w każdej kategorii.

Harmonogram i terminy:

Do 30 czerwca 2023 r. – zgłaszanie prac konkursowych;

Do 31.08.2023 r. – rozstrzygnięcie I etapu konkursu.

Do 30.09.2023 r. – rozstrzygniecie II etapu konkursu – finał.

Gdzie dostarczyć prace konkursowe?

Wymagane dokumenty do konkursu wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres mailowy: ekologia@opolskie.pl

Jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przesłanie pracy konkursowej mailowo -powinna być ona nagrana na nośniku danych: pendrive’ie lub płycie DVD, opisana niezmywalnym flamastrem według schematu: dane uczestnika konkursu, nazwa szkoły, klasa i przesłana przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Organizatora lub dostarczona osobiście.

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

ul. Barlickiego 17

45-083 Opole

z dopiskiem „Konkurs piosenki ekologicznej”

Regulamin konkursu piosenki ekologicznej

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu piosenki ekologicznej

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu piosenki ekologicznej

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu piosenki ekologicznej

Konkurs jest organizowany w ramach projektu Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego  realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka i podniesienie świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy