Listopadowa sesja sejmiku

Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami oraz powierzenie Województwu Śląskiemu organizacji ruchu kolejowego na wyznaczonym odcinku to kilka najważniejszych tematów, którym zajęli się radni podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Radni obradowali on-line.

Radni przegłosowali zmiany w budżecie jeszcze na ten rok, które przedstawiła dyrektor Departamentu Finansów Barbara Pomianowska. Jak podkreślała, większość korekt dotyczyła zmiany z zakresu realizowanych zadań w związku z panującą od kilu miesięcy pandemią. Największa zmiana zaś to planowane rozpoczęcie jeszcze w tym roku opolskiego projektu w ramach programu LIFE. Projekt ma pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie. To narzędzie do jeszcze skuteczniejszej dbałości o czyste powietrze. Partnerem samorządu województwa w programie będzie Politechnika Opolska, przystąpiły do niego także 42 gminy województwa opolskiego. Wkrótce będą podpisywane już umowy z gminami.

Coraz bardziej intensywna współpraca z trzecim sektorem

Zgodnie z obowiązującym prawem, radni uchwalili także programy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi – na najbliższe pięć lat i na kolejny rok. Obydwa projekty przedstawiała dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska. – Celem realizowanych przez nas programów jest wzmacnianie współpracy Samorządu z trzecim sektorem na rzecz podwyższania jakości życia mieszkańców regionu, kształtowania trwałych więzi społecznych oraz poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój – mówiła.  W nowym programie pięcioletnim wśród priorytetów współpracy znalazły się m.in. angażowanie organizacji pozarządowych do polityki publicznych na poziomie regionu, realizacja zadań publicznych przez samorząd we współpracy z trzecim sektorem, utworzenie i funkcjonowanie międzysektorowych zespołów i tematycznych grup roboczych ds. współpracy i dialogu między partnerami, promocja i organizacja wolontariatu w regionie oraz promocja idei współpracy międzysektorowej, w tym trzeciego sektora z sektorem naukowym, społecznym i gospodarczym. W każdym roku realizacji programu samorząd województwa planuje przeznaczyć na jego realizację co najmniej 5 000 000 zł rocznie.

W programie na najbliższy, 2021 rok, zwrócono szczególną uwagę m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego mieszkańców regionu poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie uczestników systemu oświaty w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, promocję ważności rodziny i rodzicielstwa zastępczego, aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób niesamodzielnych. To także rok setnej rocznicy III powstania śląskiego oraz 20-lecia współpracy Województwa Opolskiego z Nadrenią-Palatynatem w Niemczech oraz Obwodem Iwanofrankiwskim na Ukrainie – i te rocznice także znalazły swoje miejsce w programie.

Wspólnie dbamy o zabytki

Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO Agnieszka Kamińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji  programu opieki nad zabytkami w ostatnich dwóch latach. Jak mówiła, w regionie jest dziś ponad trzy tysiące zabytków wpisanych do rejestrów, co plasuje nas w czołówce pod względem ich przeliczenia na liczbę mieszkańców. W okresie sprawozdawczym w regionie przybył dwa pomniki historii – to Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i kościół św. Anny w Oleśnie. W tym czasie istotne były także działania na rzecz dziedzictwa niematerialnego wsi opolskiej, w tym wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, promocja i wspieranie zachowania regionalnego folkloru oraz gwary. Efektem jest wpisanie w 2019 roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zwyczajów i tradycji związanych ze Śląskiem Opolskim – kroszonkarstwa,  zwyczaju wodzenia niedźwiedzia oraz umiejętności ręcznego malowania wzoru opolskiego.

Na Opolszczyźnie w latach 2016-2017 wsparto właścicieli obiektów zabytkowych z funduszy krajowych i samorządowych kwotą 19 568 330 zł, zaś w latach 2018- 2019 była to już kwota 21 513 160 zł. Na sumę tę składają się dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, samorządu wojewódzkiego oraz dotacje gmin i powiatów. W sposób znaczący do pozytywnych zmian w sferze dziedzictwa kulturowego w regionie przyczyniła się możliwość wsparcia z funduszy unijnych, dotacje pozyskały związki wyznaniowe, samorządy będące właścicielami obiektów zabytkowych, jednostki  samorządu województwa – w ostatnich latach kwota tych dotacji przekroczyła 117 milionów złotych. Radny Janusz  Trzepizur zwracał uwagę na problem w podziale pieniędzy rządowych na ochronę zabytków. – Mamy wielkie bogactwo w regionie pod względem jakości i liczby zabytków, mamy więc podstawę, by ubiegać się o zmiany algorytmu wg którego dzieli się rządowe pieniądze na ten cel – mówił.

Radni podczas sesji udzielili także pomocy finansowej gminie Nysa, o którą zwrócił się burmistrz  – dotacja w kwocie 20 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na kontynuowanie prac konserwatorskich przy wpisanym do rejestru zabytków kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich, który uległ katastrofie budowlanej w 2018 roku.

Podczas sesji podjęto także decyzję o przyjęcia aneksu do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Jak informowała Agnieszka Kamińska, aneks dotyczy prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury przez Województwo i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez kolejne pięć lat i przewiduje zwiększenie minimalnych dotacji rocznych do 1 385 872 zł ze strony Województwa Opolskiego i kwoty 1 858 000 zł ze strony Ministerstwa.

Wspólne przejazdy kolejowe

Podjęta przez radnych decyzja to kontynuacja współpracy z ubiegłego roku, jak mówił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.  Oznacza ona, że Województwo Opolskie powierza Województwu Śląskiemu realizację kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Kluczbork – Lubliniec, dzięki temu mieszkańcy mają możliwość bezpośrednich połączeń m.in. z Kluczborka do Katowic, zaś przyjmuje od Województwa Śląskiego realizację przewozów odcinkach  Kędzierzyn Koźle – Racibórz oraz  Opole – Częstochowa. – Liczba par pociągów kursujących na liniach objętych wymianą pracy przewozowej nie uległa zmianie. Na linii Kędzierzyn-Koźle – Racibórz jeździ 7 par codziennych i 3 kursujące w dni robocze, na Opole – Częstochowa są to 2 pary pociągów studenckich piątkowo-niedzielnych oraz dodatkowo 10 par połączeń dodatkowych (skład „Pielgrzym” kursujący w dni świąteczne), a linię Kluczbork – Lubliniec obsługuje 5 par codziennych i 1 w dni robocze – informował Remigiusz Widera, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy