XI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego już 29.10

We wtorek 29 października kolejna, już jedenasta, sesja sejmiku województwa tej kadencji. Podczas sesji dowiemy się,  jak wyglądała sytuacja sanitarno – epidemiologiczna w naszym województwie w roku 2018, jak realizowane były zadania oświatowe nałożone na samorząd województwa w roku szkolnym 2018/2019. Porządek obrad sesji – poniżej.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie sekretarza obrad.
  5. Przyjęcie protokołu X sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
  6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego z prac między sesjami.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
  8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Informacja  „Stan sanitarno-higieniczny województwa opolskiego w 2018 r.”.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie:
   a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023,
   b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok.
  12. Podjęcie uchwaływ sprawie powierzenia w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 Woj. Śląskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku linii kolejowej Kluczbork–Lubliniec i przyjęcia od Woj. Śląskiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle-Racibórz oraz Opole-Częstochowa.
  13. Podjęcie uchwaływ sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Prószków,
  14. Podjęcie uchwaływ sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnoszącej się do radnych Województwa Opolskiego.
  15. Podjęcie uchwaływ sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Marszałka Województwa Opolskiego udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z uwzględnieniem przetwarzania odpadów.
  16. Podjęcie uchwaływ sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego.
  17. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z 26 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Województwa Opolskiego,
  18. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
  19. Informacja „Stan realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2018/2019”.
  20. Informacja na temat:
   a)oświadczeń majątkowych radnych Województwa Opolskiego złożonych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego w 2018 i 2019 r.,
   b) oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Marszałkowi Województwa Opolskiego.
  21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  22. Wolne wnioski.
  23. Zamknięcie obrad.

Przypominamy też, że każdą sesję sejmiku można oglądać on line – pod linkiem https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy