OOT – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

Witaj w obszarze: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015 dostępne jest tutaj
PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO – opolskie w 2015 i w 2016 roku zajrzyj tutaj 2015 zajrzyj tutaj 2016
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach dostępne jest tutaj

 

Przejrzyj karty z obszaru PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

 

KARTY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
 
     Karta
tematyczna
Dane
do roku
Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Odpady
2016
Udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chronionych w powierzchni ogółem
Przyroda
2016
Udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (łącznie)
w powierzchni ogółem
Leśne
2016
Relacja wielkości produkcji energii elektrycznej
do zużycia energii elektrycznej
Energia
2016
Stopień wykorzystania OZE w zużyciu energii elektrycznej
OZE
2016
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji
Rekultywacja
2016
Udział ludności miejskiej
LudnośćM
2016
Struktura wielkości miast
Miasta
2016
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
MPZP
2016
Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych
ZanGaz
2016
Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych
ZanPył
2016
Jakość powietrza w strefach – PM10 (liczba stref w klasie A, C)
PM10
2016
Jakość powietrza w strefach – PM2,5 (liczba stref w klasie A, B, C)
PM2,5
2016
Jakość powietrza w strefach – B(α)P w pyle PM10
(liczba stref w klasie A, C)
B(α)P
2016
Gęstość linii kolejowych eksploatowanych na 100 km²
GKolei
2016
Gęstość dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej
GDróg
2016
Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej
Wodociągi
2016
Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej
Kanalizacja
2016
Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej
Gaz
2016
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Woda
2016

Nasze serwisy