OOT – GOSPODARKA

Witaj w obszarze: GOSPODARKA

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015 dostępne jest tutaj
GOSPODARKA – opolskie w 2015 i w 2016 roku zajrzyj tutaj 2015  zajrzyj tutaj 2016
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach dostępne jest tutaj

 

Przejrzyj karty z obszaru GOSPODARKA

 

 

KARTY W OBSZARZE GOSPODARKA
 
     Karta
tematyczna
Dane
do roku
Produkt Krajowy Brutto
PKB
2015
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca
PKBpC
2015
Wartość Dodana Brutto
WDB
2015
Wydajność pracy (WDB na 1 pracującego)
WDBpC
2015
Stopa inwestycji
Stopa inwestycji
2015
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
REGON
2016
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON
REGON nowo zar.
2016
Udział przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu
Internet
2016
Produkcja sprzedana przemysłu
Przemysł
2016
Produkcja budowlano-montażowa na 1 mieszkańca
Budownictwo
2016
Towarowa produkcja rolnicza w końcowej produkcji rolniczej
Rolnictwo
2016
Liczba pracujących w gospodarce narodowej
Pracujący
2016
Zatrudnienie w grupie wiekowej 20-64
Zatrudnienie
2016
Liczba bezrobotnych
Bezrobotni
2016
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia
 2016
Odsetek długotrwale bezrobotnych
Długo. bezrobotni
2015
Liczba jednostek aktywnych badawczo
Abadawczo
2015
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych
P-twa. innowac.
2016
Złożony wskaźnik innowacyjności
ZWI
2016
Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
LKapZagr
2015
 Wartość zainwestowanego kapitału zagranicznego
WKapZagr
2015
Liczba pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego
PracKapZagr
2015
 Handel zagraniczny
HanZagr
2015

Nasze serwisy