Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały  Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11362/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  12.01.2024 r. – 25.01.2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, do których link znajduje się poniżej.

https://bip.opolskie.pl/2024/01/378544/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy