Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia br. ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  1. służące działaniom na rzecz studentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprzyjających rozwojowi tolerancji, integracji, poszanowania dla wielokulturowości, przeciwdziałaniu przemocy, wsparciu zdrowia psychicznego, równości szans, działań integracyjnych i antydyskryminacyjnych;
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości;
  3. służące ogólnej aktywizacji studentów – przedstawicieli samorządów studenckich, kół naukowych oraz pozostałych studentów regionu;
  4. dotyczące 20-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej.

Kompletne wnioski o dotacje należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia  14 lutego 2024 r. na adres: Departament Edukacji i Rynku Pracy  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  ul. Ozimska 19, 45-057 Opole (koperta z dopiskiem „Konkurs na małe Granty dla uczelni”). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 100 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 5 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków Wniosek i ogłoszenie dostępne są poniżej. W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 77/ 44 45 547/ 546 lub e-mail: dep@opolskie.pl .

Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego region do składania wniosków!

Regulamin granty 2024

Wzór wniosku małe granty dla uczelni 2024

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy