Sesja sejmiku – o zdrowiu i ochronie środowiska

W drugiej części listopadowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni zajmowali się przede wszystkim ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, wysłuchali też sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego.

Prezes Renata Ruman-Dzido przedstawiła informację nt.  funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Szpital od kilku lat stanowi bazę dydaktyczną dla Uniwersytetu Opolskiego – działają w nim cztery oddziały kliniczne, szpital posiada też bogate doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych – obecnie prowadzi takie badania głównie w dziedzinie hematologii i onkologii hematologicznej. Jak podkreślała pani prezes, placówka nieustannie inwestuje dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów i warunków leczenia, nie przerywając przy tym działalności medycznej w żadnej sferze.

Na przyszły rok planowane są m.in. doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, adaptacja pomieszczeń i zakup aparatu RTG dla pracowni radiologicznej,  rozbudowa i doposażenie Zakładu Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej dla potrzeb małoinwazyjnej pulmonologii czy poprawa dostępności do świadczeń medycyny nuklearnej poprzez adaptację pomieszczeń i zakup gammakamery.

Radni, pozostając w sferze ochrony zdrowia, wyrazili zgodę na przekazanie Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w wysokości 564 640 zł na zakup sprzętu medycznego. Jak informował starosta Józef Swaczyna, dotacja będzie przeznaczona na zakup dwóch stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoringu do zabiegów na tarczycy. Te zakupy będą stanowić cześć wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Chirurgii wraz z dostawą sprzętu”.

 

Radni zapoznali się też z raportem z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego za lata 2021-2027. Jak mówiła Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, wicedyrektor Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego na podstawie analizy wskaźników monitorowania można zauważyć, że na przestrzeni lat 2021-2022 zdecydowana większość z nich wykazuje pozytywne zmiany, korzystne dla środowiska. Odnotowano m.in. poprawę jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w strefie miasta Opola. Natomiast stan jakości powietrza z uwagi na stężenia benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 pozostaje bez zadawalającej zmiany – nie stwierdzono wyraźnie zauważalnej poprawy, przy czym nie jest to problem jedynie lokalny (przeważająca część kraju jest kwalifikowana analogicznie pod względem tych substancji). Należy mieć jednak na uwadze, że zmniejszeniu uległa ilość mieszkańców poddanych oddziaływaniu zanieczyszczonego powietrza. W związku z utrzymywaniem się przekroczeń w zakresie danych substancji, zadania przewidywanie do realizacji w ramach kolejnego programu ochrony środowiska powinny nadal skupiać się na poprawie efektywności energetycznej budynków, promowaniu odnawialnych źródeł energii i ograniczaniu niskiej emisji.

Istotnym problemem środowiskowym dotyczącym województwa opolskiego jest stan wody w Odrze. W związku z tym zarekomendowano między innymi niezwłoczną likwidację nielegalnych wylotów zrzutów ścieków, wspieranie inwestycji z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz ścisłą współpracę strony społecznej z przedstawicielami instytutów badawczych i administracji publicznej.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy