Nabór kandydatów do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej – pracownik socjalny

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie opolskim

 Marszałek Województwa Opolskiego na wniosek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ogłasza nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ( RKE ).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358), członkami Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań Komisji należy:

– przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,

– nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,

– prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,

– opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa powyżej członkom Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych przysługują diety oraz inne należności za czas podróży, na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników na obszarze kraju. Koszty działalności regionalnych komisji egzaminacyjnych, w tym wynagrodzenia członków komisji, pokrywa urząd marszałkowski. Obsługę administracyjno-techniczną regionalnej komisji egzaminacyjnej zapewnia marszałek danego województwa.

Członków RKE powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działająca przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa.

Wybór członków odbywa się dwuetapowo:

I etap – zgłaszanie się kandydatów na członków regionalnej komisji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Marszałek Województwa wyłoni kandydatów spośród zgłoszonych osób.

II etap – wybór spośród rekomendowanych przez Marszałka kandydatów członków regionalnej komisji przez Centralną Komisję ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Osoby spełniające wskazane powyżej kryteria mogą zgłaszać swoją kandydaturę bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na formularzu zgłoszeniowym dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, którego wzór znajduje się w załączeniu. Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w punktach od I B1 do I B5 formularza np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne i inne. Kandydaci na członków RKE wypełniają tylko te punkty, które odnoszą się do posiadanych przez nich kwalifikacji i doświadczenia. Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu
w oryginały dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 20 marca 2023 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów na członków RKE”.

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów do RKE udziela pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Aldona Stahlberger, tel.: 77 444 55 19.

Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy