Opolska Niezapominajka – szukamy najlepszej organizacji pozarządowej za 2021 rok

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XIV edycję Konkursu przyznania tytułu „Opolskiej Niezapominajki” za 2021 rok. Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku.

Laureat tytułu „Opolska Niezapominajka” za 2021 rok wyłoniony zostanie w drodze konkursu. Zgłoszenia Kandydatur mogą dokonywać: Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz sami zainteresowani. Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS oraz statut Organizacji. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendacje lub listy referencyjne od innych podmiotów, a także materiały promocyjne oraz zdjęcia.

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”, przyjęty Uchwałą Nr 7762/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego (https://www.opolskie.pl/nagrody-opolska-niezapominajka-i-spolecznik-roku-wojewodztwaopolskiego/).

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 02.09.2022 r. do dnia 19.09.2022 r.
(liczy się data stempla pocztowego)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
– Konkurs „Opolska Niezapominajka” za 2021 rok

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 849

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy