Trzeci rok Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Ruszył nabór wniosków do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2022 rok. To pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Do 31 stycznia 2022 roku gminy mogą składać do urzędu marszałkowskiego projekty na realizację pomysłów mieszkańców wsi.

To już trzeci rok tego programu,  w ramach którego do wszystkich sołectw w regionie trafi z urzędu marszałkowskiego ponad 5 milionów złotych. Każda społeczność wiejska może liczyć przez ten czas na dotację w wysokości 5000 złotych. Już 663 sołectwa z całego regionu skorzystało z tej możliwości – teraz szansa na realizację projektów pozostałych 357 sołectw w województwie opolskim.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. To dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Na projekty czekamy do 31 stycznia 2022 roku.

Co trzeba wiedzieć o Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej?

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 to dotacje celowe z budżetu województwa do budżetu gminy, o finansową pomoc mogą się starać wszystkie sołectwa w regionie, poprzez swoje urzędy gmin.
 • Pełny cykl Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej będzie trwał 3 lata (2020-2022), z podziałem na edycje ogłaszane każdego roku. Pierwsza edycja odbędzie się w 2020 roku. Z dotacji przewidzianych w 3-letnim okresie, każde z sołectw będzie mogło skorzystać tylko raz.
 • Każda społeczność będzie mogła wnioskować o dotację w kwocie maksymalnej do 5 000 złotych.
 • Pieniądze można wykorzystać na przedsięwzięcia służące wsparciu, promocji oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. Zakres zadań możliwych do zgłoszenia jest otwarty, ale muszą one wpisywać się w główny cel projektu.
 • Mieszkańcy sołectwa, na zebraniu wiejskim, podejmują uchwałę w sprawie wyboru jednego zadania, jakie chcieliby zrealizować w danym roku. Przygotowują także fiszkę tego zadania zgodnie z wzorem dołączonym do regulaminu.
 • Sołtys przekazuje fiszkę wraz z uchwałą do urzędu gminy i zwraca się o wystąpienie przez gminę z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego.
 • Gmina, we współpracy z sołtysami, dokonuje wyboru spośród złożonych przez sołectwa zadań, które będą objęte wnioskiem w danym roku. W jednym roku liczba zadań złożonych we wniosku przez gminę może obejmować nie więcej niż 1/3 liczby sołectw z terenu gminy.
 • Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania.
 • Warunkiem udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne jest posiadanie przez gminę tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowane zadanie.
 • Nie można zgłaszać zadań, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.) za wyjątkiem Funduszu Sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć lub stanowić wkład własny gminy (jeśli gmina stosuje takie rozwiązania).
 • Zadania powinny być zrealizowane do 31 października roku, w którym udzielono pomocy finansowej w ramach MIS.

 Wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  – przede wszystkim ogłoszenie, regulamin i formularze –  tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy