Dbamy o środowisko

Najważniejsze punkty listopadowej sesji (która po raz kolejny odbyła się w formule online)  były związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza powietrza, w regionie.  Radni przyjęli m.in. program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2021-2027 oraz wprowadzili także zmiany do tzw. „uchwały antysmogowej”.

Najpierw jednak radni wysłuchali informacji wojewody o przygotowaniu szpitali w regionie do opieki nad pacjentami z COVID-19. Jak mówiła Sabina Wiatkowska z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na dziś mamy w regionie duży bufor zapasowych łóżek dla pacjentów covidowych. – Ale trudno wyrokować, jak sytuacja będzie się rozwijać, bo zmienia się bardzo dynamicznie – podkreślała.

Cykl informacji i uchwał, dotyczących ochrony środowiska, rozpoczęły informacja o jakości powietrza w województwie opolskim w 2020 r. i raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego w latach 2018-2020. Z przygotowanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska oceny jakości powietrza w regionie wynika, że największe problemy w regionie dotyczą benzo(a)pirenu – obie strefy województwa (Opole i strefa opolska) zakwalifikowano do klasy C, wymagającej poprawy jakości powietrza, bo występowały  obszary, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości docelowej. Jeśli chodzi o pyły zawieszone, to zarówno pod względem obecności pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10  strefę opolską zaliczono do klasy C, wymagającej dalszego dostosowywania do zaleceń zawartych w naprawczym programie ochrony powietrza.

Radni przyjęli m.in. program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2021-2027, wcześniej jednak wysłuchali informacji o realizacji takiego programu w latach 2018-2020. Jak mówił członek zarządu województwa Antoni Konopka, w tym czasie wszystkie wydatki instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację programu, wyniosły ponad 2,2 mld złotych. – Gros tych wydatków to walka z hałasem, czyli przede wszystkim budowa dróg i centrów przesiadkowych. W ramach programu zlikwidowaliśmy w regionie także prawie 9000 tzw. „kopciuchów”, z tego 2 500 z funduszy unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego – wyliczał. Nowy program ochrony środowiska, tym razem obejmujący lata 2021-2027, zakłada wydatki w wysokości ponad 19,7 mld złotych. – Około 77% tej kwoty będzie przeznaczone na walkę z hałasem, a więc na drogi i jeszcze raz drogi. Na ochronę  klimatu i jakości powietrza oraz gospodarowanie wodami będzie odpowiednio 9,92% i 5,43% kosztów zaplanowanych na realizację programu – dodawał Antoni Konopka.

Radni wprowadzili zmiany do tzw. „uchwały antysmogowej”. Taką uchwałę radni województwa przyjęli w 2017 roku, teraz wprowadzili do niej zmiany związane przede wszystkim z określeniem terminów wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i rozszerzeniem wachlarza paliw, których nie można stosować. – Podczas konsultacji zmian, jakie zamierzaliśmy wprowadzić, wpłynęło około 150 uwag, które niejednokrotnie wzajemnie się wykluczały – informował wicemarszałek Antoni Konopka. – Samorządy lokalne często optowały za wydłużeniem terminu wymiany źródeł ciepła, zaś organizacje społeczne chciały jego skrócenia – mówił. W efekcie radni uchwalili, że od 1 stycznia 2030 roku będzie można stosować wyłącznie kotły klasy 3 i wyższej, zaś od 1 stycznia 2032 roku wyłącznie kotły klasy 5.

Radni, zgodnie ze zmianami ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych zmienili wysokość miesięcznej diety przyjmując za podstawę 2,4 krotności kwoty bazowej (do tej pory było to 1,5 krotność ). Jak przypominał przewodniczący sejmiku województwa Rafał Bartek, ostatnie regulacje dotyczące diet radnych pochodzą z 2007 roku.  W głosowaniu 22 radnych poparło tę podwyżkę, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Zgodnie z tą samą podstawą prawną, radni podwyższyli też wynagrodzenie marszałka województwa. Przewodniczący Rafał Bartek poinformował, że ustawa obliguje radnych do zajęcia się tą kwestią. – Chcę przypomnieć, że w ostatnich latach pensja marszałka nie tylko nie rosła, ale uległa obniżeniu, w konsekwencji przyjęcia uregulowań na poziomie krajowym – mówił. Argumentując podwyżkę przewodniczący mówił m.in. o zadaniach, realizowanych przez marszałka i nowych inicjatywach, podejmowanych w ostatnich latach.  Za  uchwałą opowiedziało się 21 radnych, 5 osób wstrzymało się od głosu.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy