To najważniejszy dokument dla przyszłości regionu

W dniu 10 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne najważniejszego dla przyszłości regionu dokumentu – strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku. Konsultacje potrwają do końca kwietnia.

Konsultacje rozpoczęła konferencja z udziałem niemal dwustu osób – wielu samorządowców i osób zaangażowanych w życie społeczno-gospodarcze województwa.

– Strategia to najważniejszy dokument dla przyszłości województwa. Mówimy w niej o cenionej jakości życia jako naszym planie na lepszą przyszłość. Tę jakość życia rozumiemy wieloaspektowo – od troski o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła. – To nasz plan na lepszą przyszłość całego regionu – dodaje. Dzięki takim planom, zapisanym najpierw w poprzedniej strategii, a potem w unijnym programie regionalnym, mogliśmy w regionie zrealizować wiele projektów z pomocą unijnych funduszy. Teraz przed nami szansa na realizację kolejnych projektów i na kolejny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej, ale także na pieniądze rządowe. Jednym z warunków, by móc z nich korzystać, jest dobre zaplanowanie działań na najbliższe lata.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że niezwykle ważne jest to, żeby strategia była wspólnym dokumentem wszystkich mieszkańców regionu. – Dlatego zapraszamy do konsultacji wszystkich mieszkańców regionu, zarówno podczas spotkań tematycznych, jak i subregionalnych, ale także przez zapoznanie się z tekstem tego dokumentu i zgłaszaniem uwag przez udostępniony przez nas formularz – mówi marszałek.

Prof. Wojciech Dziemianowicz, ekspert, pod którego okiem powstawał projekt strategii mówi, że przez cały czas opracowywania strategii w centrum uwagi wszystkich osób nad nią pracujących jest mieszkaniec i to, jak się czuje w tym województwie. – Tym, co determinuje rozwój województwa opolskiego są: depopulacja, wielokulturowość i zróżnicowanie terytorialne regionu. I te determinanty wyznaczały kierunek naszych prac – dodaje.

O strategii

Strategia Opolskie 2030 to najważniejszy regionalny dokument strategiczny. Wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach.

W Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy cele strategiczne :

  • Człowiek i relacje;
  • Środowisko i rozwój;
  • Silna gospodarka;

zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągniecia kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji strategii.

Konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to dokument ważny nie tylko dla władz regionu. Głos mieszkańców, osób tu pracujących, studiujących, prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z regionem opolskim, ma ogromne znaczenie.

Dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach strategii. Na Państwa opinie i uwagi czekamy w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej o strategii, procesie i sposobie konsultacji na stronie:

https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy