Strategia Opolskie 2030 – trwają konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Na uwagi czekamy od 10 marca do końca kwietnia br.

Strategia Opolskie 2030 – trwają konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to najważniejszy regionalny dokument strategiczny. Wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach.

W Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część Strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy cele strategiczne :

  • Człowiek i relacje
  • Środowisko i rozwój
  • Silna gospodarka

zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji Strategii.

Strategia Opolskie 2030 opisuje także obszary, które z różnych względów wymagają dodatkowego wsparcia. Takie tereny występują w całej Polsce i określa się je jako obszary strategicznej interwencji, tzw. OSI. W Strategii Opolskie 2030 pokazano – oprócz krajowych OSI (tj. miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin zagrożonych trwałą marginalizacją) – również OSI regionalne, którymi są: Subregion Aglomeracja Opolska, Subregion Brzeski, Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, Subregion Północny oraz Subregion Południowy.

Konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to dokument ważny nie tylko dla władz regionu. Głos mieszkańców, osób tu pracujących, studiujących, prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z regionem opolskim, ma znaczenie!

Dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach Strategii. Na Państwa opinie i uwagi czekamy w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2021 roku.

Załączniki:

Projekt Strategii Opolskie 2030 do konsultacji społecznych

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Opolskie 2030

Diagnoza strategiczna – listopad 2020

Regulamin Konsultacji społecznych Strategii Opolskie 2030

Harmonogram konsultacji społecznych projektu Strategii Opolskie 2030

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030

Prezentacje z konferencji inaugurującej konsultacje:

Briefing prasowy – wstęp do konsultacji społecznych Strategii Opolskie 2030

Prezentacja projektu Strategii Opolskie 2030 – konferencja inaugurująca konsultacje

Jak zgłaszać uwagi do Strategii Opolskie 2030?


Materiały ze spotkań konsultacyjnych:

1 – Działania w obszarach tematycznych – spotkanie branżowe infrastruktura

1 – Nowa perspektywa finansowa UE – obszar infrastruktury

2 – Działania w obszarach tematycznych – spotkanie branżowe gospodarka

2 – Nowa perspektywa finansowa UE – obszar gospodarki

3 – Działania w obszarach tematycznych – spotkanie branżowe społeczeństwo

3 – Nowa perspektywa UE – obszar społeczeństwo

4 – Działania w obszarach tematycznych – spotkanie branżowe środowisko

4 – Nowa perspektywa UE – obszar środowiska

5 – Działania w obszarach tematycznych – spotkanie branżowe seniorzy i młodzież

5 -Nowa perspektywa UE – obszar seniorzy i młodzież

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy