Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Dodatkowe dokumenty dla Beneficjentów:
co się zmieniło w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców

 Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców dotyczą:

1)  Dodania rozdziału 5. Zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19, uwzględniający wydane w tym zakresie wytyczne;

2)  Doprecyzowania, że Zasad… nie stosuje się do zamówień udzielonych po dwukrotnym nieskutecznym spełnienie procedury, o której mowa w rozdziale 2, pkt 1 lub 2 albo po zamieszczeniu zapytania ofertowego na dedykowanym portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl  po którym Beneficjent nie otrzymał ani jednej ważnej oferty, o ile warunki ujęte w zapytaniu ofertowym nie zostaną zmienione w istotny sposób;

3)  Doprecyzowania zdanie dotyczące wyjątków od stosowania Zasad…, poprzez bezpośrednie odniesienie, że obowiązek opisania i udokumentowania powodów zastosowania wyjątku od stosowania Zasad… odnosi się jedynie do rozdziału 3 i stanowi katalog zamknięty;

4)  Doprecyzowania niedookreślony wcześniej tryb postępowania w przypadku zastosowania trybu przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym określonych w przepisach o zamówieniach publicznych poprzez odniesienie, że w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, zamówienie będzie oceniane zgodnie z procedurami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;

5)  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.) zmieniono odniesienia w Zasadach… poprzez odwołanie do przepisów o zamówieniach publicznych, zamiast określonych przepisów ustawy;

6)  Poprawienia błędnej numeracji w Rozdziale 4. Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020;

7)  Zmieniono logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

8)  Znowelizowano publikator ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Materiały:

1. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- nowa wersja 15.02.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
2. Przedłużenie okresu zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z „Zasad konkurencyjności” do 30.06.2021 – przedłużenie​ braku​ sankcjonowania​ do​ 30​ czerwca 2021 r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy