Będą bezzwrotne granty na ratowanie firm

Od 23,5 tys. zł do ponad 164 tys. zł mogą dostać przedsiębiorcy z województwa opolskiego, których przychody ze sprzedaży spadły w czasie pandemii o co najmniej 30 proc. Na takie bezzwrotne wsparcie dla firm, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej, zarząd województwa przeznaczył ponad 24,5 mln zł.

O bezzwrotne wsparcie na utrzymanie płynności finansowej mogą się starać samozatrudnieni, mikro i małe firmy z Opolszczyzny. Nabór wniosków dla zainteresowanych takimi grantami rozpocznie się 25 czerwca br. punktualnie o godz. 9:00 . Będzie się odbywał tylko elektronicznie, przez ePUAP.

– O tym, kto takie dofinansowanie dostanie, będzie decydować kolejność zgłoszeń i to, kto uważnie przygotuje wniosek – wyjaśnia marszałek Andrzej Buła. – Granty będą przyznawane tylko tym firmom, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 oraz na jej skutek utraciły płynność finansową.

Wsparcia udzielać będzie podległe samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Warunkiem niezbędnym, by dostać bezzwrotny grant na utrzymanie płynności firmy będzie to, by wysłać wniosek o dofinansowanie przez ePUAP – koniecznie ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Jakimi?

– Chodzi między innymi o sprawozdania finansowe firmy za 2018 i 2019 rok lub PIT-y za 2018 i 2019 r.; druki ZUS RCA/DRA za 2018 i 2019 rok oraz zestawienia należności i zobowiązań firmy na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku – tłumaczy dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono.

Wymaganymi załącznikami będą też wyciąg z rachunku bankowego firmy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku; wyciąg z ksiąg rachunkowych firmy (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów albo wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne i faktury. Trzeba również będzie złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje COVID-19, który znajdzie się wśród załączników do pobrania na stronach OCRG.

– Wszystkie te wymienione załączniki muszą zostać dołączone do wniosku i przesłane wraz z nim przez ePUAP już w momencie składania tego wniosku. Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony – przestrzega Roland Wrzeciono. – Tylko zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania mogą być dostarczone przez przedsiębiorcę do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Na co przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć grant? – Na wszystko, co pozwoli utrzymać płynność przedsiębiorstwa – wyjaśnia członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. I wylicza: – Na przykład na koszty firmy związane z zatrudnieniem pracowników, czyli na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe. Na czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, czyli zużycie materiałów i energii. Na zakup towarów czy materiałów niezbędnych do produkcji oraz na zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności, takich jak choćby usługi księgowe.

Firmy będą też mogły kupić za pieniądze z grantu paliwo, sfinansować koszty reklamy służącej dywersyfikacji działalności albo spłacić zaległe zobowiązania (np. raty leasingowe czy kredyty) oraz zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty).

– Mamy nadzieję, że obok dofinansowanej z unijnych pieniędzy bezpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać za pośrednictwem OCRG, a także obok unijnych pożyczek płynnościowych do 500 tysięcy złotych, przyznawanych za pośrednictwem Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Śląska, będzie to kolejne konkretne i pomocne wsparcie samorządu województwa dla firm w bardzo trudnym czasie pandemii – podsumowuje marszałek Andrzej Buła.

Bezzwrotne granty można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP. – Ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Na przykład jeżeli wynagrodzenie pracownika w maju zostanie dofinansowane ze środków krajowych bądź europejskich, to wsparcie pochodzące z grantu nie może być przeznaczone na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu – zaznacza Roland Wrzeciono.

 

Więcej informacji o grantach na kapitał obrotowy znajduje się na stronie www.ocrg.opolskie.pl > zakładka „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19” > i dalej „Granty na kapitał obrotowy”.

 

LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY:

  1. Sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 rok lub PIT 2018 i 2019 r.
  2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – dokument ZUS RCA/DRA – za 2018 i 2019 rok
  3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik nr 1 do wniosku).
  4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
  5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 

POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

  1. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (mogą zostać dostarczone do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy).

 

 

Wszystkie formy pomocy dla firm w czasach Covid-19, dostępne w WUP, PUP, ZUS, PFR, Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju czy Fundacji Rozwoju Śląska, opisane zostały na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19”.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy