Sesja w warunkach wyjątkowych

Z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności, bez bezpośredniego udziału gości, dyrektorów departamentów i dziennikarzy – tak przebiegała XVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego 31 marca.

Sesja odbyła się w zaplanowanym terminie, ale przewodniczący sejmiku Rafał Bartek  ograniczył jej program wyłącznie do uchwał, które wymagały podjęcia ze względu na wymogi czasowe.

Radni przegłosowali m.in. zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i zmianę budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok. Jak mówił skarbnik Stanisław Mazur, zmiany związane były m.in. ze zmianami terminów w realizacji projektów unijnych. Wśród zmian było także wprowadzenie do budżetu kwot, zadeklarowanych przez gminy Skarbimierz i Gogolin  na współfinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych na inwestycje drogowe. Skarbimierz dofinansuje dokumentację dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 401 w Żłobiznie kwotą 60 000 zł, zaś Gogolin przeznaczy ponad  993 tysięcy złotych na dokumentację  budowy  skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową w Gogolinie.

Skarbnik poinformował również o zmianach wprowadzonych przez zarząd województwa do  wieloletniej  prognozy finansowej, wynikających ze zwiększenia dofinansowania projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w związku z pomocą dla mieszkańców w sytuacji panującej pandemii koronawirusa.

 

Radni podzielili także pieniądze – ponad 5 milionów 872 tysięcy złotych – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych, przypadające w tym roku regionowi na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jak podkreślał wicemarszałek Roman Kolek, to znacząco większa kwota dla województwa niż w latach ubiegłych, a wynika z większej liczby osób zatrudnionych w regionie w zakładach aktywności zawodowej. I tak – 3 miliony 825 tysięcy złotych przekazanych zostanie na dofinansowanie funkcjonujących w regionie ZAZ-ów  w Opolu, Branicach, Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku. W tych zakładach pracuje łącznie ponad 150 osób niepełnosprawnych, a dotacja pozwoli na sfinansowanie 90% kosztów funkcjonowania tych ZAZ-ów.

Kwota 1,376 miliona złotych będzie przeznaczona na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zaś pozostałe 671 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane w konkursie dla organizacji pozarządowych na zadania, służące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konkurs zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, ze względu na obecną sytuację panującej pandemii.

 

Kolejną uchwałą określono zasady i warunki udzielenia stypendiów w ramach unijnego projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” na kolejny rok szkolny. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z rodzin o niższych dochodach samorząd województwa przyznane już od kilku lat, teraz zaś radni  – po doświadczeniach z poprzednich edycji programu – wprowadzili kilka zmian w regulaminie w celu usprawniania procesu rekrutacji, wyłonienia stypendystów oraz wypłaty stypendium. Przypomnijmy – to pomoc w wysokości minimum 200 złotych miesięcznie dla każdego ucznia przez cały rok szkolny, czyli 10 miesięcy.

 

Marszałek Andrzej Buła poinformował także radnych o działaniach zarządu województwa, podejmowanych w ubiegłym tygodniu, a dotyczących wsparcia w regionie w okresie pandemii. Marszałek podkreślał, że te działania związane są przede wszystkim ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców – zdrowotnego, społecznego oraz ekonomicznego. – Wszystkie uruchamiane przez nas środki na chwilę obecną pochodzą z funduszy europejskich, będących w dyspozycji samorządu województwa. Na dzisiaj – tylko w ochronie zdrowia i polityce społecznej – jest to ponad 58,6 miliona złotych – informował marszałek.

Andrzej Buła mówił także, że zarząd wraz z pracownikami UMWO wnikliwie analizuje zapisy specusatwy, tzw. tarczy antykryzysowej. – Analizujemy te zapisy pod katem zawartych tam działań samorządów województw. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie ich ostateczny kształt, ale już dziś wiadomo, że bardzo ważne zadanie będą miał Wojewódzki Urząd Pracy. To WUP będzie obsługiwał wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – dodawał marszałek Andrzej Buła.

 

Marszałek podziękował także wszystkim ludziom, którzy dbają dziś o nasze bezpieczeństwo zdrowotne i tym, którzy pomagają wszystkim w miarę normalnie funkcjonować na co dzień.

Jak mówił na koniec sesji przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, kolejna sesja planowana jest na ostatni wtorek kwietnia. Ale w związku z tym, że nie wiadomo jak w tym czasie będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, sejmik jest przygotowany – zgodnie z możliwościami specustawy – do przeprowadzenia takiej sesji w sposób zdalny.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy