Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 17 lutego br. ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,

Wnioski należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs na Małe Granty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. osobiście  w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, przy ul. Piastowskiej 17 (budynek Instytutu Śląskiego), II piętro pok. 204 lub listownie na adres: Departament Edukacji i Rynku Pracy  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wnioski o przyznanie dotacji, złożone poza Konkursem, nie będą podlegały ocenie.

W bieżącym roku budżetowym na konkurs Zarząd Województwa przeznaczył 50 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 3 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej dnia 30 marca br. Wniosek i ogłoszenie dostępne są poniżej. W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 77/44 67 838.

Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego regionu do składania wniosków!

Regulamin konkursu na małe granty 2020

Wzór wniosku w konkursie na małe granty 2020

Klauzula informacyjna RODO

Małe granty dla uczelni – konkurs rozstrzygnięty

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy