Dwa wyroki sądu potwierdziły negatywną ocenę

W związku z pojawiającymi się w mediach, w tym także społecznościowych, informacji o tym, że  Miasto Opole nie otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowania na projekty dotyczące utworzenia Parku 800-lecia, wyjaśniamy:

W ramach naboru dot. bioróżnorodności Miasto Opole złożyło dwa wnioski (Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17, nabór z dnia 11 września – 20 października 2017r.) w zakresie utworzenia Parku 800–lecia, tj.:

  • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola oraz działania inwentaryzacyjne na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – etap I
  • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola oraz działania inwentaryzacyjne na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – etap II

Oba dotyczyły rewitalizacji terenów miejskich (nie ochrony istniejących terenów zielonych i tworzenia centrów ochrony bioróżnorodności w oparciu o takie tereny), dlatego nie spełniły kryteriów oceny projektu określonych w Regulaminie konkursu. Zostały negatywnie ocenione przez komisję ekspertów – a w komisji, przypomnijmy, nie pracuje ani jeden z członków zarządu województwa.

Miasto Opole 12 czerwca 2018 r. złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 – 2020 (czyli do zarządu województwa) protest dotyczący negatywnej oceny złożonych wniosków. Protesty decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lipca 2018 r.  zostały rozpatrzone negatywnie.

Po decyzji zarząd województwa Miasto Opole wniosło skargę na rozstrzygnięcie protestu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obie instancje podtrzymały stanowisko komisji oceniającej projekty i negatywną ocenę złożonych przez Miasto Opole wniosków w ramach tego działania – wyroki sądowe zgodne były więc z decyzją zarządu województwa.

Jak zatem widać, wyroki sądowe potwierdziły wcześniejszą negatywną ocenę komisji ekspertów. I jeśli dziś ktoś poddaje w wątpliwość tę decyzję, to dyskutuje z wyrokami niezawisłych sądów.

Kolejny nabór i podwójna negatywna ocena wniosku przez ekspertów

W ramach kolejnego naboru do ww. działania (nabór z dnia 23 listopada – 30 listopada 2018 r. ), który został rozstrzygnięty w 2019 r., Miasto Opole złożyło kolejny wniosek, tj: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa.

 Wniosek złożony w 2018 r. dotyczył ponownie utworzenia Parku 800 – lecia – zakres prac został pomniejszony, tj. zaplanowano mniejszą kwotę na nasadzenia i tworzenie infrastruktury parkowej, jednakże działania te dotyczą tego samego obszaru. Ponadto projekt zawierał także działania zaplanowane do wykonania w gminie Dąbrowa, która jest partnerem w projekcie.

 Wniosek ten został dwukrotnie negatywnie oceniony przez dwa niezależne zespoły ekspertów (1. Ocena merytoryczna – Katarzyna Szwedziak i Krzysztof Kręciproch, 2. Ocena merytoryczna w procedurze odwoławczej – Krzysztof Badora i Magdalena Szewczyk). Informacja o składzie KOP uwzględniająca funkcję jej poszczególnych członków jest każdorazowo po rozstrzygnięciu konkursu publikowana na stronie rpo.opolskie.pl.

Nabór został rozstrzygnięty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 24 lipca 2019 r.. Miasto Opole złożyło protest dot. negatywnej oceny. Zarząd Województwa Opolskiego 23 września 2019 r. rozpatrzył protest pozytywnie i przywrócił wniosek do ponownej oceny merytorycznej. Ponowne rozstrzygnięcie konkursu (ponowna negatywna ocena projektu) w ramach procedury odwoławczej miała miejsce 3 grudnia 2019 r.

W dniu 13 grudnia 2019 r. Wnioskodawca otrzymał pismo informujące o negatywnej ocenie projektu, na które przysługuje mu odwołanie w terminie 14-dniowym. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, czy Wnioskodawca złożył odwołanie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy