Małe granty dla uczelni – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
  3. dotyczące 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywające się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

W regulaminowym terminie złożono 13 wniosków. Komisja konkursowa, powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego, dokonała oceny ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi  w regulaminie konkursowym.

W efekcie Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dotacje dla 6 projektów na łączną kwotę 50 000 zł.

Dotacje otrzymają inicjatywy:

1/ Uniwersytet Opolski – „Opolskie Gwiazdy Europy”. Studencka konferencja naukowa pt. 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Bilans doświadczeń. – 10 000 zł

2/ Uniwersytet Opolski – „Opolskie Gwiazdy Europy”. Ogólnowojewódzki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym i Unii Europejskiej – Młody Samorządowiec w Zjednoczonej Europie – 4 900 zł

3/ Uniwersytet Opolski – Cultural heritage – building Bridges In the international cooperation. Organizacja międzynarodowych konferencji:”Ratification and implementation of the 1995 UNIDROIT Convention In Poland” oraz „Private Collections: Historical and Legal perspective vol.2”,  6-7 czerwiec 2019r. – 5 670 zł

4/ Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – Akademia umiejętności awodowych – IV edycja – 9 600 zł

5/ Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Jedno kliknięcie – mniejszy dystans – 9 830 zł

6/ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 6th International Conference Medical Science Pilse: Integration of Science and Care: Innovation and Commercialization/ VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: Integracja Nauki i Opieki Zdrowotnej: Innowacje i Komercjalizacja (23-24.05.2019) – 10 000 zł

 

Uczelnie otrzymają umowy dotacyjne na realizację powyższych przedsięwzięć.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy