Pomysł na region

Z udziałem opolskich samorządowców odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego konferencja konsultująca projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Prace nad dokumentem trwały dwa lata. Jak mówił otwierający spotkanie marszałek województwa Andrzej Buła: – Jesteśmy w ważnym momencie tworzenia nowych dokumentów – strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego. To wszystko po to, by zdefiniować potrzeby regionu, pokazać, że mamy dobry pomysł na jego rozwój. Dlatego potrzebne są wasze idee, marzenia, pomysły. One pomogą nam negocjować kolejny Regionalny Program Operacyjny – mówił zwracając się do samorządowców.

O tym, że warto proces planowania przeprowadzić z partycypacją społeczną przekonywała dr Dagmara Milczyńska-Hajda z Fundacji „O Miasto”, jako pozytywny przykład wskazując Bytom, gdzie dokonała się rewolucyjna przebudowa śródmieścia. – Konsultacje są ważne zwłaszcza wtedy, gdy przygotowywany jest duży projekt. Lepsza przestrzeń, to lepsze warunki życia. Udaje się szybciej pokonać procedury, podnosi się jakość przestrzeni – argumentowała.

Jak informował Jacek Tabor, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, rolą planu jest prowadzenie polityki przestrzennej, określenie kierunków rozwoju.

Ostatni plan wojewódzki przyjęty został w roku 2010, od 2013 roku był zmieniany, ponieważ zmieniały się wymogi prawne. W planie zdefiniowano problemy regionalne – m. in. depopulację, odpływy kapitału ludzkiego, niewystarczające tempo dostępności mieszkańców do ośrodków subregionalnych, rozproszenie zabudowy na terenach wiejskich.

Dzięki zdefiniowaniu problemów można było nakreślić wizję rozwoju przestrzennego. Zakłada ona model policentryczny i wzmocnienie ośrodków wzrostu gospodarczego, doskonalenie powiązań transportowych, wzmocnienie funkcji gospodarczej regionu, kształcenie struktur przestrzennych, które podnoszą jakość środowiska, atrakcyjność turystyczną, kulturalną, wzmacniają region, gdy idzie o zagrożenia naturalne i związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz obronnym.

W planie zaznaczono także miejsca, gdzie prowadzone są inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – jest w ich w regionie ponad 160. Są one związane z drogami, kolejami, energetyką, gazownictwem.

Konsultacje wojewódzkiego planu przestrzennego potrwają do najbliższego piątku. W trakcie spotkania Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego, zwracał uwagę na potrzebę ujęcia w planie zjazdu autostradowego w rejonie Lewina, mówił też o tym, że dysponuje niedawno wykonanym operatem przepływu wód powodziowych, który mógłby zostać w powstającym planie przestrzennym wykorzystany.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy