Pieniądze na polsko-czeską turystykę

Są kolejne pieniądze na wspólne promowanie turystyki, większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na pograniczu polsko-czeskim. Minimalna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 60 tysięcy euro, a do rozdysponowania w konkursie są 23 miliony euro.

Do końca czerwca potrwa nabór z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Dofinansowanie można otrzymać z osi priorytetowej drugiej, na rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

– Pieniądze można zdobyć na rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące zachowaniu i odnowienu atrakcji, działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego – mówi Przemysław Mazur, kierownik w Referacie Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Maciej Molak ze wspólnego sekretariatu programu Interreg w Ołomuńcu zaznacza, że oś priorytetowa druga, to szerokie spektrum działań w zakresie promocji, udostępniania dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego, a akcent położony jest na wspólne produkty turystyczne i infrastrukturę poprawiającą dostępność do nich.

– Chodzi o ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe, rewitalizacje obiektów zabytkowych, to znaczy infrastrukturę, która wpłynie na ściągnięcie kolejnych grup turystycznych, a przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy – dodaje Maciej Molak.

Projekt musi być realizowany przez co najmniej dwóch partnerów, z których jeden musi być z Polski, a drugi z Republiki Czeskiej. Niezbędny jest spełnienie trzech z czterech form współpracy: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie. Dodajmy, że dofinansowanie wynosi 85%.

– Turysta powinien być zainteresowany odwiedzeniem atrakcji po obu stronach granicy. W grę nie wchodzą projekty lustrzane, ale uzupełniające się  – dodaje Maciej Molak

W  programie obowiązuje zasada „Partnera Wiodącego”, która została stworzona w celu pogłębienia współpracy transgranicznej. O pieniądze mogą starać się m.in. władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.

– Każdy pomysł oceniany jest indywidualnie, można również otrzymać pieniądze na utworzenie centrów informacji turystycznej, bądź promowanie projektów związanych z folklorem czy gastronomią – mówi Maciej Molak.

Wsparcie jest przeznaczane na rozwój i odnowę lokalnych tradycji folklorystycznych i innych form niematerialnego lokalnego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem możliwości ich wykorzystania w celu zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza.

Beneficjent może się ubiegać o dofinansowanie do projektów, których wartość przekracza 60 tysięcy euro, górna granica nie została określona. Wnioskodawcy powinni zadbać o dobre partnerstwo, dobre powiązanie produktów turystycznych i oddziaływanie na zwiększenie atrakcyjności regionu.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy